MFST081p Statistika - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 15:00–17:00 D29/347-RCX2
Předpoklady
Nejsou - základní kurz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s principy statistického zpracování dat v oblasti biologických a klinických dat od přípravy experimentu, přes sběr dat a jejich vizualizaci až po popisnou statistiku a metodiku testování statistických hypotéz.
Výstupy z učení
V závěru kurzu jsou studenti schopni:
Definovat strukturu datového souboru pro statistickou analýzu;
Vizualizovat vstupní data pro analýzu a tyto vizualizace interpretovat;
Identifikovat vhodné metody popisné analýzy dat;
Fomulovat hypotézy statistické analýzy dat;
Vybrat korektní statistické testy pro potvrzení/vyvrácení položených hypotéz;
Interpretovat výsledky statistického hodnocení dat (jak vlastní, tak v odborné literatuře);
Posoudit vhodnost aplikace různých statistických metod na různé typy dat
Osnova
  • 1. Úvod do statistiky, testování hypotéz. Stochastická rozložení, distribuční funkce, frekvenční tabulky, kvantily. Tabulky modelových rozložení. Výběry z biologických populací, zpracování dat. Úvod do plánování výběrů. 2. Spojitá, ordinální a nominální data v biologii a medicíně. Odhady výběrových parametrů. Procenta a indexy jako odvozená biologická data. 3. Rozložení spojitých proměnných - testování hypotéz, grafické metody. Rozložení binárních proměnných - testování hypotéz, grafické metody. 4. Jednovýběrové testy. Testování hypotéz o parametrech výběrových populací: výběrový průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl. Výběrové a experimentální plány pro testování parametrů výběrových populací. 5. Aplikace binomického a Poissonova rozložení v biologii, modelování pomocí binomického rozložení. Jednovýběrové testy o binomickém parametru p a Poissonově konstantě. 6. Srovnávání parametrů dvou výběrových populací. Experimentální plány - zcela znáhodněný a párový. Parametrické a neparametrické metody. Formální prezentace srovnání dvou výběrových populací v literatuře. Grafické metody. 7. Analýza binárních a ordinálních dat. Test dobré shody. Analýza R x C kontingenčních tabulek, diskriminace kategoriálních dat. Binomický test a test homogenity binomických četností. 8. Korelační analýza. Parametrická a pořadová korelace. Korelační a kovarianční matice. 9. Analýza rozptylu (ANOVA). Neparametrické metody analýzy rozptylu. 10. Úvod do regresní analýzy. Regresní analýza přímky.
Literatura
  • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
  • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Statistical methodology in medical research. Vyd. 1. V Brně: Lékařská fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1990. 262 s. ISBN 80-210-0271-9. info
  • ZAR, Jerrold H. Biostatistical analysis. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. xiii, 944. ISBN 9780131008465. info
  • PETRIE, Aviva a Caroline SABIN. Medical statistics at a glance. 1st ed. Oxford: Blackwell Science, 2001. 138 s. ISBN 0632050756. info
  • ALTMAN, Douglas G. Practical statistics for medical research. 1st ed. Boca Raton: Chapmann & Hall/CRC, 1991. xii, 611. ISBN 0412276305. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.