EN

LF:BPAJ0222 Angličtina II - cvičení - Informace o předmětu

BPAJ0222 Angličtina II

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Markéta Kovaříková (pomocník)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dana Straková (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
St 21. 3. až St 16. 5. St 12:20–14:50 A11/327
Předpoklady
BPAJ0121 Angličtina I - cv.
Úspěšné zakončení prvního semestru zápočtovým testem, který zozhledňuje jednotlivé jazykové dovednosti. V začátku kurzu (září daného školního roku) jeho účastníci dosáhali minimálních jazykových znalostí úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tyto jsou dále rozvíjeny směrem ke stupni B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby, prezentační dovednosti a dovednosti písemného projevu pro akademické prostředí, stejně jako dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientkou, kolegy a lékaři.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se jednotlivých vybraných okruhů z oboru porodní asistence: charakteristika práce porodní asistentky; základy porodnických konceptů a ošetřovatelských konceptů; těhotenství, porod a šestinedělí; anatomie rozmnožovací soustavy; je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty/klientkami; interpretovat odborné texty; ovládá gramatické struktury typické pro odborný jazyk; jazyk diskuzí, prezentace a obhájení vlastního názoru v plénu kolegů.
Osnova
 • 1. týden: Úvod do studia druhého semestru, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, doporučená literatura a jiné studijní zdroje. Prezentace v anglickém jazyce I. - teorie
 • 2. týden: Prezentace v anglickém jazyce II. - praktická část
 • 3. týden: Kdo je porodní asistentka? Mé studium a motivace k budoucí práci, bakalářská práce.
 • 4. týden: Studentská prezentace. Gynekologie a porodnictví: základní terminologie a útvary/orgány rozmnožovací soustavy žen a mužů. Gramatika: Trpný rod.
 • 5. týden: Studentská prezentace. Motivační dopis za účelem studia v zahraničí. Těhotenství, porod.
 • 6. týden: Studentská prezentace. Těhotenství, porod: znaky a příznaky, životospráva v těhotenství. Opakování.
 • 7. týden: Studentská prezentace. Domácí porod.Porodopis Sestavení zásobníku užitečných frází pro komunikaci s rodičkou.
 • 8. týden: Studentská prezentace. žánr akademického textu - abstrakt. Gramatika: Tvorba otázek - opakování.
 • 9. týden: _Studentská prezentace. Žánr vědeckého článku - analýza textu. Opakování probrané látky zaměřené na písemnou část zkoušky - formát zkoušky písemní i ústní.
 • 10. týden: Opakování a písemná část zkoušky.
 • Probírané gramatické jevy: trpný rod,tvorba otázek, podmínkové věty.
Literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • Myles textbook for midwives. Edited by Diane M. Fraser - Margaret E. Cooper. 15th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2009. xiv, 1122. ISBN 9780443068447. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • GOUGH, Chris. English Vocabulary Organiser: 100 Topics for Self-study. 2005. ISBN 3-19-162924-6. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičením a klíčem. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
Výukové metody
Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení, psaní. Studetni pracují samostatně, ve dvojicích, či větších skupinách; prezentují pro ostatní kolegy a je vedena strukturovaná zpětná vazba; práce s obrázky; sdílení zkušeností; simulace pomocí role-plays - typické komunikační situace mezi porodní asistentkou a klientou/matkou; studetni sestavují banku užitečných frází pro takovéto situace; průběžné prezentace odborné literatury nebo aktuálních témat z porodní asistence.
Metody hodnocení
prezentace v cílovém jazyce; zkouška písemná část a ústní část; docházka a zájem o daný předmět
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou, ale nemusí, vykonat zkoušku dříve v semestru po domluvě s vyučující
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.