BSLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Eva Dávidová (cvičící)
Mgr. Jarmila Šafránková (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Rozvrh
Čt 13:00–14:40 A11/211
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná charakteristika předmětu: Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: zprostředkovat elementární odborný slovník, v němž dominují substantiva a adjektiva, poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi a uvést do nauky o slovotvorbě v odborné rovině. K tomu přistupuje seznámení s recepturní latinou a informativní pohled na vybraná témata z teorie a historie lékařské terminologie.
Výstupy z učení: Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla důležitá pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
překládat odborné výrazy ze studované specializace;
používat základní lékařskou terminologii a rozumět jí;
určit sémantickou strukturu vybraných anatomických a klinických termínů;
vytvářet odvozená slova pomocí vybraných slovotvorných prostředků;
vysvětlit syntaktickou stavbu víceslovných termínů.
Osnova
 • LÉKAŘSKÁ LATINA - cvičení. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah kursu, metodické pokyny, studijní literatura. Latinská abeceda a výslovnost. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace, adjektiva I. deklinace.
 • 2. týden: Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů, slovosled. Latinská a řecká substantiva II. deklinace, adjektiva II. deklinace.
 • 3. týden: Latinská substantiva III. deklinace. Poznámky k  anatomickému názvosloví.
 • 4. týden: Řecká substantiva III. deklinace. Poznámky ke klinické terminologii.
 • 5. týden: Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný).
 • 6. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace. Hlavní postavy antického lékařství.
 • 7. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné).
 • 8. týden: Číslovky: základní, řadové, číselná násobná příslovce; vyjádření počítaného předmětu.
 • 9. týden: Slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva. Jak rozumět receptu.
 • 10. týden: Slovesa (2): participium prézentu aktiva a perfekta pasiva. Remedia.
 • 11. týden: Slovotvorba (1) - základní zákonitosti derivace. Produktivní latinské prefixy.
 • 12. týden: Produktivní řecké prefixy. Synonymie a antonymie předpon.
 • 13. týden: Produktivní latinské a řecké sufixy. Polysémie přípon.
 • 14. týden: Slovotvorba (2) - základní pravidla kompozice. Nejužívanější latinské a řecké komponenty.
 • 15. týden: Požadavky ke zkoušce. Klauzurní test.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-210-4072-4. info
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • SVOBODOVÁ, Dana. Terminologiae medicae vestibulum. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 228 s. ISBN 80-246-1128-7. info
 • MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. ISBN 978-80-210-4758-7. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BSLT011!
Výukové metody
přednášky, překlad a gramatická cvičení, drilovací cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
Předpokladem připuštění ke zkoušce (zk) je úspěšné absolvování klauzurního testu se zaměřením na skloňování a slovotvorbu. Samotná zkouška probíhá písemnou i ústní formou: na písemné vypracování zadaných úkolů navazuje krátký pohovor. Student má prokázat znalost probraných jazykových prostředků, jevů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii zvláště v kontextu studovaného oboru.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
Updated information on the course, office hours, etc. is available in IS MU.
Contact person: secretary of the Language Centre (UKB, Kamenice 5, Pavilion A15), phone: 549498170; office hours: Monday 10.00-12.00, Wednesday 10.00-12.00, Friday 9.00-11.00. Individual lecturers can also be contacted via e-mail.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.