CJp014 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ester Nováková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto předmětu, který navazuje na seminární výuku české literatury první poloviny 19. století, jsou studenti seznamováni seminární formou s podstatnými hodnotami českého písemnictví 2. poloviny předminulého století. V průběhu semestru sami zpracovávají seminární práci tematicky zakotvenou v uvedeném období. Výsledky svého literárně-historického a literárně-kritického bádání také sami představují formou orální prezentace v semináři.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní rysy uměleckých směrů a skupin daného období;
- identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období;
- popsat kulturní a společenskou atmosféru v českých zemích i v Evropě;
- na základě teoretických poznatků interpretovat dobová literární díla;
- vypracovat a přednést odborný referát na zadané téma.
Osnova
 • 1. Úvod do studia české literatury a literatury pro děti a mládež druhé poloviny 19. století. 2. Májovci. Adolf Heyduk. 3. Jan Neruda. Recepce "čítankového autora". 4. Vítězslav Hálek. 5. Karolina Světlá. 6. Gustav Pfleger Moravský. 7. Jakub Arbes. 8. Ruchovci a lumírovci. Josef Václav Sládek, jeho tvorba pro děti. 9. Jaroslav Vrchlický. Recepce "čítankového autora". 10. Julius Zeyer. 11. Svatopluk Čech. 12. Eliška Krásnohorská.
Literatura
  doporučená literatura
 • DEUTSCHMANN, Peter. Allegorien des Politischen: Zeitgeschichtliche Implikationen des tschechischen historischen Dramas (1810-1935). Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2017. ISBN 978-3-412-22510-0.
  neurčeno
 • MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: Lidové noviny, 1998. 215 s. ISBN 80-7106-270-7. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • POLÁK, Josef. Přehledné dějiny české literatury pro děti a mládež a četby mládeže. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 153 s. info
 • POLÁK, Josef [literární vědec]. Přehledné dějiny české literatury 19. století. 1, Období národního obrození. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 100 s. info
 • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
 • DVOŘÁK, Karel. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
 • VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. 1 [Vlček, 1940]. 3. vyd. V Praze: L. Mazáč, 1940. 763 s. info
 • VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. 2. 3. vyd. V Praze: L. Mazáč, 1940. 740 s. info
 • VLČEK, Jaroslav [lit. historik. Dějiny české literatury. Díl 2, Část 2, K letům čtyřicátým století devatenáctého. V Praze: Nákladem Jednoty českých filologův, 1914. info
Výukové metody
Studenti si budou seminární formou osvojovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Budou schopni identifikovat, analyzovat a zhodnotit tvorbu výrazných osobností literárního procesu v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem, které budou umět zhodnotit. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast v seminářích a vypracování seminární práce.
Informace učitele
V případě online výuky probíhá i zkouška formou písemného online testu (skrze Odpovědníky v ISu).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.