CJp031 Syntax českého jazyka 1

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
CJp011 Morfologie českého jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studijního předmětu je:
(a) osvojení základní syntaktické terminologie;
(b) vytvoření a rozvoj dovedností aplikovat detailní teoretické znalosti při analýze věty jednoduché;
(c)vytvoření a rozvoj schopnosti interpretovat výpověď jako základní komunikační jednotku;
(d) vytvoření a rozvoj schopnosti vysvětlit podíl jazykových prostředků na vyjadřování komunikační funkce výpovědi.
Výstupy z učení
Předpokládá se, že v závěru kurzu student:
1. ovládá syntaktickou terminologii a terminologii současných syntaktických teorií týkajících se výpovědi a věty jednoduché;
2. je schopen vysvětlit rozdíl v pojetí stavby jednoduché věty v "tradiční" analytické syntaxi a syntaxi valenční;
3. má vytvořený algoritmus poznávání větných členů základních a rozvíjejících, dokáže jej uplatnit při větné analýze a modifikovat jej pro potřeby vysvětlení syntaktického učiva ve školské praxi;
4. dokáže provést komplexní analýzu jednoduché věty z různých hledisek (analytická syntax, valenční syntax).
Osnova
 • 1. Věta a výpověď; Výpovědní modalita. Komunikační funkce výpovědi. Propoziční obsah výpovědi.
 • 2. Modalita postojová. Jazykové prostředky vyjadřující postojovou modalitu, tj. lexikální (částice, citoslovce), gramatické (slovesný modus), fónické (intonace, intonační centrum) a jejich poznávání v konkrétním textu.
 • 3. Modalita jistotní a voluntativní. Jazykové prostředky jejich vyjadřování.
 • 4. Interpretace lexikálních, gramatických a fónických prostředků vyjadřujících komunikační funkce výpovědi.
 • 5. Věta jednoduchá. Větné členy a jejich vyjadřování slovními druhy. Větné členy základní.
 • 6. Větné členy rozvíjející.
 • 7. Syntaktické vztahy (koordinace, determinace, apozice, predikace). Vyjádření determinace shodou, řízeností a přimykáním.
 • 8. Komplexní rozbor věty jednoduché metodami syntaxe analytická (větné členy základní a rozvíjející, syntaktické vztahy významové a formální).
 • 9. Sloveso a jeho valence. Klasifikace větných struktur podle valenčního potenciálu přísudkového slovesa.
 • 10. Věty podmětové a bezpodmětové, větné ekvivalenty. Druhy bezpodmětových vět slovesných podle významu a typu přísudku.
 • 11. Odchylky od pravidelné větné stavby.
 • 12. Aktuální členění výpovědi. Pořádek slov.
Literatura
  povinná literatura
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
  doporučená literatura
 • HAUSER, Přemysl. Cvičení ze současného českého jazyka : skladba. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 95 stran. ISBN 8021028033. info
 • Čeština - řeč a jazyk. Edited by Marie Čechová. 2. přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 407 s. ISBN 80-85866-57-9. info
 • Mluvnice češtiny. 3, Skladba. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 746 s. info
  neurčeno
 • PANEVOVÁ, Jarmila. Mluvnice současné češtiny. Vydání první. Praha: Karolinum, 2014. 291 stran. ISBN 9788024625232. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • HIRSCHOVÁ, Milada. Studie k moderní mluvnici češtiny. Edited by Oldřich Uličný. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 295 s. ISBN 9788024435916. info
 • HIRSCHOVÁ, Milada. Speech Acts in Slavic Languages. In In: Berger, T. – Gutschmidt, K. – Kempten, S. - Kosta, P. (eds.): Die Slavischen Sprachen. Slavic Languages. 1. vyd. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. s. s. 1055-1090, 46 s. ISBN 978-3-11-015660-7. info
 • FRIED, Mirjam. Dative possessor: delimiting a grammatical categorybased on usage. In František Štícha, Mirjam Fried. Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008. s. 51-53. ISBN 978-80-200-1634-8. info
 • FIRBAS, Jan. Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 239 s. ISBN 0521373085. info
Výukové metody
- Řízený rozhovor vztahující se k různým pojetím stavby věty;
- Problémové metody, metody kritického myšlení (brainstorming, myšlenková mapa...);
- Samostatná analýza věty: určení větných členů a větných vztahů
- Samostudium.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která má část písemnou a část ústní.
1. Předpokladem pro připuštění k ústní zkoušce je úspěšné zvládnutí části písemné zaměřené na látku semináře v průběhu semestru. Písemka obsahuje 30-40 dílčích syntaktických jevů, pro klasifikaci výsledku jako úspěšného musí student správné určit 80 % z nich. Student má možnost 1 řádného a 2 opravných termínů u písemné části zkoušky.
2. Obsah ústní zkoušky je dán obsahem osnovy předmětu a okruhy zveřejněnými na webové stránce (viz Odkaz na webovou stránku předmětu). Student si u zkoušky losuje 2 otázky, při odpovědích se hodnotí věcná správnost a kultivované vyjadřování.
Pokud student neuspěje u termínu písemné zkoušky, je z tohoto zkušebního termínu hodnocen známkou "F" z celé zkoušky.
Pokud student uspěje u písemné zkoušky, ale neuspěje u zkoušky ústní, v opravném termínu již skládá pouze zkoušku ústní.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.