CJp011 Morfologie českého jazyka

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 x 2 hodiny. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Veronika Šimšová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je studentům vysvětlit základní morfologické pojmy: morfologie, morfém, morf, stavba tvaru slova, třídění slovních druhů a gramatické kategorie jmen a sloves. Studenti získají základní znalosti z morfologie současného českého jazyka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
1. bude schopen ovládat standardní morfologický plán jazyka;
2. porozumí vybraným kapitolám z oblasti funkční a formální morfologie;
3. dokáže určit druhy morfémů, stavbu tvaru slova, třídění slovních druhů podle kritérií (morfologického, obsahově-sémantického, syntaktickofunkčního;
4. bude schopen určit morfologické kategorie jmen a sloves, tvary jmen a sloves, (užití tvarů, variantní tvary, nepravidelnosti v deklinaci);
5. ovládne neohebné slovní druhy a stylistické aspekty v morfologii;
6. dokáže vysvětlit tendence v současném českém tvarosloví.
Osnova
 • 1. Základní morfologické pojmy. • 2. Slovo, slovní tvar, slovní druhy. • 3. Druhy morfémů. • 4. Morfologie funkční a formální. • 5. Funkční morfologie. Morfologické kategorie. • 6. Přechody mezi slovními druhy. • 7. Formální morfologie. • 8. Procvičování tvarosloví jmen a sloves. • 9. Neohebné slovní druhy v češtině. • 10. Stylistické aspekty v morfologii. • 11. Vývojové tendence v českém tvarosloví. • 12. Využití Českého národního korpusu ve výzkumu morfologie. • 13. Pravidla českého pravopisu se zaměřením na pravopis morfologický.
Literatura
  povinná literatura
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 799 s. ISBN 9788071066248. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky /. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 80-200-1347-4. info
  doporučená literatura
 • HUBÁČEK, Jaroslav, Eva JANDOVÁ, Diana SVOBODOVÁ a Jana SVOBODOVÁ. Čeština pro učitele. Vydání čtvrté, upravené. [Odry]: Vade mecum Bohemiae, 2010. 375 stran. ISBN 9788086041377. info
 • Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005. 391 s. ISBN 80-200-1327-X. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Miloš DOKULIL, Zdeněk HLAVSA, Josef HRBÁČEK a Zdeňka HRUŠKOVÁ. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozšířené a upraven. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2011. 442 stran. ISBN 9788072354139. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010. 353 s. ISBN 9788024617435. info
  neurčeno
 • HASPELMATH, Martin a Andrea D. SIMS. Understanding morphology. 2nd edition. London: Hodder Education, 2010. xvi, 366. ISBN 9780340950012. info
Výukové metody
Seminář, aktivní analytická práce studentů při rozboru textů, aktivní syntetická práce studentů při výkladu jazykových jevů, diskuse o odborných problémech předmětu, použití problémové metody a řízeného rozhovoru.
Metody hodnocení
Studenti plní během výuky zadané domácí práce. Účast v semináři je povinná. Předmět je zakončen písemným testem a ústní zkouškou. Písemný test se skládá z 20 otázek hodnocených 20 body, student musí mít 80 % správných odpovědí. Obsah ústní zkoušky je dán obsahem osnovy předmětu. Student si u zkoušky losuje 1 otázku, při odpovědích se hodnotí věcná správnost a kultivované vyjadřování.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách předmětu CJp031.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.