DGC004 Metodologie vědecké práce v pedagogice

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí studenty do vědeckého myšlení, které je nezbytné pro úspěšné projektování, realizaci i hodnocení pedagogického výzkumu. Navazuje na elementární znalosti studentů z metodologie pedagogického výzkumu, které si osvojili v magisterském studiu. Cílem předmětu je napomoci tomu, aby studenti porozuměli úloze vědeckého poznávání v pedagogických vědách, pochopili specifičnost kvantitativní a kvalitativní metodologie a dovedli zpracovat a obhajovat projekt pedagogického výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu (dle možností) schopen:
- nahlédnout specifickou povahu poznávání v pedagogice;
- vnímat problémy spojené s vymezováním předmětu a metodologie pedagogiky;
- uchopovat jevy edukační reality prostřednictvím jazyka pedagogiky;
- diferencovat různé druhy výzkumu a výzkumné designy;
- navrhnout a obhájit projekt vlastního pedagogického výzkumu;
- reflektovat a zohledňovat metodolgické standardy oboru.
Osnova
 • Porozumět (Verstehen) a objasnit (Erklären) jako základní přístupy ve vědeckém poznávání – duchovní vědy a přírodní vědy a jejich metodologie: hermeneutický/idiografický a nomotetický přístup. Vymezování předmětu pedagogiky: konstituování filosofie výchovy, věd o výchově a praktické pedagogiky. Příklony pedagogiky k filosofii, sociologii, psychologii ... a jejich důsledky pro metodologii – konstituování interdisciplinarity a transdisciplinarity. Vztahy mezi teorií a praxí a povaha pedagogického vědění: laické vědění, praktické profesní vědění, vědecké vědění; vědění popisné, vědění vysvětlující, vědění hodnotící, vědění pro změnu, vědění pro zlepšení. Jazyk pedagogiky: slova a pojmosloví na pomezí přirozeného jazyka, profesního jazyka a jazyka vědy. Druhy výzkumu v pedagogice: základní a aplikovaný výzkum a vývoj, teoretický a empirický, kvantitativní a kvalitativní, strategicko-koncepční a akční, monodisciplinární a interdisciplinární, laboratorní a terénní, transverzální a longitunální apod. Výzkumné designy typické pro pedagogiku: experiment, akční výzkum, případová studie, videostudie, dotazování apod. Etapizace výzkumného procesu v pedagogice: projektování, realizace a evaluace výzkumu. Standardy (metodologické) kvality vědecké práce v pedagogice.
Literatura
  povinná literatura
 • Creswell, J. W. (2001). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
 • Švec, Š. et al. (2009). Metodologie věd o výchově. Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. Brno: Paido.
 • Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academi
 • Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. Bratislava: VEDA.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks: Sage.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Brno: L. Marek.
 • Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.
 • Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
  doporučená literatura
 • Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Eds.), (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.
 • Janíková, M. & Vlčková, K. et al. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido. (kap. 1 a 2).
 • Tippelt, R. & Schmidt, B. (Eds.), (2010). Handbuch Bildungsforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
Výukové metody
přednáška, diskuze
Metody hodnocení
Vypořádání připomínek zkoušejícího k písemné verzi literárního přehledu a výzkumného designu zamýšleného disertačního výzkumu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/DGC004