FJ1004 Cvičení ze syntaxe francouzštiny

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz doplňuje předměty Morfologie 1 a 2 a Syntax 1 a 2 (přednášky i semináře). Seminář slouží k procvičování a dalšímu prohlubování pochopení struktury francouzského jazyka na základě četby textů, rozboru vybraných vět a cvičení z francouzských univerzitních zdrojů. Cílem semináře je umožnit studentům získat kontrastivní pohled na francouzskou větu a pochopit skladbu francouzského písemného projevu, jeho specifika.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: - porozumět stavbě francouzské věty, - určit typy vět v souvětí a jejich vzájemné vztahy, - vysvětlit gramatické jevy a jejich syntaktickou provázanost, - aplikovat získané poznatky při četbě složitějších textů.
Osnova
  • Větné členy a vztahy mezi nimi (koordinace, subordinace). Vztahy mezi větami se zaměřením na užití časů a způsobů. Participia a jejich používání ve francouzské syntaxi. Souslednost časová. Slovosled ve francouzské větě ve srovnání s češtinou. Rozdíly mezi češtinou a francouzštinou. Současné tendence v jazyce, vlivy ostatních jazyků.
Literatura
    povinná literatura
  • SEKVENT, Karel. Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 54 s. ISBN 978-80-210-5881-1. info
    doporučená literatura
  • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
  • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. La grammaire des premiers temps B1-B2. Nouvelle édition. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2015. 317 stran. ISBN 9782706122842. info
  • SIRÉJOLS, Évelyne a Pierre CLAUDE. Grammaire : 450 nouveaux exercices. Paris: CLE International, 2002. 219 stran. ISBN 2090337427. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky: docházka a závěrečný test (úspěšnost min. 70%)
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - souborná zkouška s FJ1020
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.