FJ1045 Syntax 2 - seminář

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1045/01: Po 15:00–15:50 učebna 7, V. Bakešová
Předpoklady
FJ1034 Morfologie 1 seminář && FJ1035 Morfologie francouzštiny 2 && FJ1043 Syntax 1 - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška Syntax 2 navazuje na Syntax 1 s okruhy souvisejícími se skladbou souvětí. Přednáška slouží k teoretickému výkladu otázek dále procvičovaných v semináři a k dalšímu prohlubování pochopení struktury francouzského jazyka na základě četby textů, rozboru vybraných vět a cvičení z francouzských univerzitních zdrojů. Cílem semináře je umožnit studentům získat kontrastivní pohled na francouzskou větu a pochopit skladbu francouzského souvětí, jeho specifika, koordinační a subordinační vztahy a slovosled v jednotlivých typech souvětí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: porozumět stavbě souvětí, analyzovat větné členy v jednoduché větě i v souvětí a typologii promluvy, rozpoznat typy vět v souvětí a orientovat se v jejich vzájemných vztazích a typech, vysvětlit vyskytující se gramatické jevy a syntaktickou provázanost, aplikovat získané poznatky v praxi – četba složitějších textů.
Osnova
 • 1. Vedlejší věty vztažné. 2. Vedlejší věty podmětné a předmětné 3. Přímá a nepřímá řeč. 4. Vedlejší věty příslovečné účelové. 5. Vedlejší věty příslovečné důsledkové. 6. Vedlejší věty příslovečné příčinné. 7. Vedlejší věty příslovečné podmínkové. 8. Vedlejší věty příslovečné přípustkové. 9. Vedlejší věty příslovečné časové. 10. Vedlejší věty příslovečné srovnávací. 11. Slovosled ve francouzské větě. 12. Interpunkce, rozdíly mezi češtinou a francouzštinou.
Literatura
  povinná literatura
 • CADIO - CUEILLERON, J., FRAYSSINHES, J.-P., KLOTZ,L. a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur I. 1. vyd. Paris : Hachette, 1992. 176 s. ISBN 2-01-016289-7.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
 • SEKVENT, Karel. Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 54 s. ISBN 978-80-210-5881-1. info
  doporučená literatura
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-08011-0588 0.
 • POISSON-QUINTON,S., MIMRAN,R., MAHÉO-LE COADIC, M. Grammaire expliquée du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 2002. 430 s. ISBN 2-09-033703-6.
 • MERCIER-LECA, Florence. 35 questions de grammaire française. Malakoff: Armand Colin, 2019. 331 stran. ISBN 9782200624712. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška. Požadavky k ukončení: úspěšný test na probrané látky (min. úspěšnost 70 %), ústní zkouška dle zadaných okruhů, rozbor neznámé věty.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1044 Syntax 2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ1045