FJ1035 Morfologie francouzštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ1060 Morfologie francouzštiny 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška a seminář Morfologie 2 navazuje na Morfologii 1 a představuje další část francouzské gramatiky jako systém. Je věnován další části francouzských slovních druhů se všemi jejich specifiky. V přednášce jsou pojednány teoreticky, seminář umožňuje praktické procvičování a reflexi nad konkrétními příklady. Cílem předmětu je zprostředkování teoretických poznatků z oblasti stavby slov a klasifikace slovních druhů. Důraz je kladen především na shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen: aplikovat v praxi důležité teoretické poznatky z oblasti stavby slov; klasifikovat slovní druhy; analyzovat text a určit v něm jednotlivé slovní druhy; opravit chyby ve větách; rozpoznat shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Osnova
 • 1. Zájmena samostatná a nesamostatná (osobní, ukazovací, přivlastovací, tázací, vztažná, neurčitá). 2. Zájmenná příslovce "en, y", funkce adverbiální, pronominální. 3. Příslovce. 4. Předložky. 5. Spojky v souvětí souřadném a podřadném. 6. Citoslovce. 7. Sloveso. Slovesné tvary. Přehled časování. Časy a způsoby.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd. Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
  doporučená literatura
 • TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. 1. vyd. Praha : Leda, 2002. 312 s. ISBN 80-7335-004-1.
 • BONNARD, H. Code du français courant. 1. vyd. Paris : Magnard, 1989. 336 s. ISBN 2-210444705.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • CAPUT, J. et J.-P. Dictionnaire des verbes français. Paris : Larousse. 1969. 589 s.
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LÉON DUFOUR, M., a kol. Grammaire du français Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. Paris : Hachette, 1991. 336 s. ISBN 2-01-015601-3.
 • BAYLON, C., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. 2. vyd. Paris : Nathan, 1991. 287 s. ISBN 2-09-190838-X.
Výukové metody
Přednáška, seminář, konzultace (pro 1. stupeň ZŠ – kombinované studium).
Metody hodnocení
Písemný test na probranou látku (min. úspěšnost 70 %), ústní zkouška. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - souborná zkouška s FJ1016 (Jazyková cvičení 2)
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - na konci semestru skládají soubornou zkoušku z morfologie a jazykových cvičení.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - souborná zkouška s FJ1016
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.