FJ1065 Syntax francouzštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 70, kromě Po 24. 10. až St 26. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1065/01: Po 15:00–15:50 učebna 70, kromě Po 24. 10., V. Bakešová
Předpoklady
FJ1060 Morfologie francouzštiny 1 && FJ1035 Morfologie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednášce se navazuje na morfologickou znalost jazyka s tématy souvisejícími se skladbou jazyka. Přednáška poskytuje teoretický výklad otázek dále procvičovaných a prohlubovaných v semináři za účelem pochopení struktury francouzského jazyka. Cílem předmětu je umožnit studentům pochopit skladbu francouzské věty, její specifika, funkce slovních druhů ve větných členech a zákonitosti shody podmětu s přísudkem; dále analyzovat souvětí v koordinačních i subordinačních vztazích a vysvětlit slovosled v jednotlivých druzích vět.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: ovládat terminologii potřebnou pro syntaktickou analýzu věty; porozumět stavbě jednoduché věty a souvětí se zaměřením na vztah syntaxe a morfologie; interpretovat postupy užívané v syntaktické analýze; rozpoznat typy vět a souvětí; určit větné členy a slovosled; analyzovat typologii promluvy.
Osnova
 • Slovní druhy (parties du discours) - opakování terminologie, příklady. Funkce slovních druhů: větné členy (membres de la proposition) - terminologie a příklady. Funkce podstatných jmen v různých větných členech. Funkce sloves. Podmět a přísudek. Shoda přísudku s podmětem. Typy přísudků. Participia a jejich funkce. Druhy vět. Struktura francouzské věty. Souvětí souřadné, koordinační vztahy. Souvětí podřadící: věty vedlejší dle funkce.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd.Plzeň : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
  doporučená literatura
 • Laurent, N. a B. Delaunay. Bescherelle. Maîtriser la grammaire française. Paris: Hatier, 2018. 192 s. ISBN 978-2-218-99206-3.
 • MERCIER-LECA, Florence. 35 questions de grammaire française. Malakoff: Armand Colin, 2019. 331 stran. ISBN 9782200624712. info
 • CAQUINEAU-GÜNDÜZ, Marie-Pierre. Les 500 exercices de grammaire : niveau B2 : [avec corrigés]. Paris: Hachette, 2007. 256 s. ISBN 9782011554383. info
 • ABBADIE, C. a B. CHOVELON. L'expression française écrite et orale. Grenoble: PUG, 2003. 244 s. ISBN 2-7061-1059-7. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Přednáška s aktivní účastí, úspěšný rozbor věty a úspěšné testy v semináři (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1065