FJ1060 Morfologie francouzštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 13:00–13:50 učebna 60, kromě Út 25. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1060/01: St 9:00–9:50 učebna 6, kromě St 26. 10., D. Veškrnová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška a seminář Morfologie 1 představují francouzskou gramatiku jako systém. Zahrnuje představení jednotlivých slovních druhů ve francouzštině se všemi jejich specifiky. V přednášce jsou pojednány teoreticky, seminář umožňuje praktické procvičování a reflexi nad konkrétními příklady. Důležitou součástí této disciplíny je rovněž aplikace jazykovědné terminologie představené v úvodu do studia francouzského jazyka. Cílem předmětu je zprostředkování teoretických poznatků z oblasti stavby slov a klasifikace slovních druhů. Důraz je kladen především na shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu jsou studenti schopni: prokázat důležité teoretické znalosti slovní struktury; klasifikovat části řeči; rozlišovat rozdíly mezi češtinou a francouzštinou; rozpoznat příčinu chyb ve větách; aplikovat získané poznatky při četbě, v ústním i písemném projevu.
Osnova
 • 1. Klasifikace slovních druhů podle morfologických, syntaktických a sémantických hledisek. 2. Podstatné jméno, jeho druhy, formy. Jména obecná, vlastní. Rod. Číslo. 3. Členy (určitý, neurčitý, dělivý). 4. Přídavné jméno, tvoření ženského rodu, množného čísla, stupňování, postavení, shoda. 5. Zájmena (osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, neurčitá). 6. Sloveso. Slovesné tvary. Přehled časování. Časy a způsoby.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3.vyd. Plze : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
  doporučená literatura
 • BAYLON, C., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. 2. vyd. Paris : Nathan, 1991. 287 s. ISBN 2-09-190838-X.
 • MARTINET, A. Eléments de linguistique générale. 3.vyd. Paris: Colin, 1991. 224 s. ISBN 2-200-32208-9.
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • GRÉGOIRE, Maïa a Alina KOSTUCKI. Grammaire progressive du Français. [Paris?]: CLE International, 2012. 287 stran. ISBN 9782090353594. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, konzultace (pro 1. stupeň ZŠ – kombinované studium).
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Aktivní účast na přednášce i na semináři (70%), plnění úkolů, průběžná příprava, dílčí a závěrečný test.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1060