FJ1066 Francouzská literatura 17.-19. století

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět, ve kterých studenti získají konkrétní znalosti z historie francouzské literatury a kultury a ve kterých si osvojí dovednosti potřebné k pochopení významu francouzské literatury pro evropský a světový kulturní rozvoj. Medailony jednotlivých autorů jsou zasazeny do kulturního a historického kontextu a poskytují studentům potřebný vhled do problematiky francouzské kultury a společnosti daného období. Cílem předmětu je osvojit si znalosti z francouzské literatury 17.–19. století, definovat a charakterizovat jednotlivé umělecké směry a jejich hlavní znaky, ilustrovat teoretický výklad konkrétními texty. Na základě četby vybraných textů a poslechu audio a video ukázek se studenti aktivně seznámí s nejdůležitějšími památkami francouzské literatury daného období a naučí se samostatně používat základní prostředky analýzy literárních textů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: - osvojit si prakticky francouzskou literaturu daného období; - definovat hlavní znaky jednotlivých literárních směrů; - doložit teorii příklady z konkrétních textů; - rozpoznat jednotlivé literární směry daného období, - seřadit je chronologicky a srovnat je mezi sebou; - aplikovat nabyté znalosti při psaní písemných projevů včetně seminárních a bakalářských prací.
Osnova
  • 1. Originalita francouzského klasicismu. 2. Období osvícenství. 3. Francouzský romantismus a jeho zvláštnosti. 4. Realismus a naturalismus. 5. Symbolismus a další básnické směry.
Literatura
  • Poučová, M. (2007). Literatura v kontextu české a světové kultury – Francie. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/weng/literatura/index.html
  • Šrámek, J. (2012). Panorama francouzské literatury: od počátku po současnost. Brno: Host.
  • Lepape, P. (2006). Země literatury. Brno: Host, 2006.
  • Charpentier, M. (1988). Littérature, textes et documets, XVIIIe siècle. Livre du professeur. Paris: Nathan.
  • KYLOUŠEK, Petr. Classicisme et Âge des lumieres : textes choisis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 190 s. ISBN 978-80-210-7003-5. info
  • KYLOUŠEK, Petr. Renaissance et baroque : textes choisis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 208 s. ISBN 978-80-210-6450-8. Digitální knihovna FF MU info
Výukové metody
Přednáška a seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).Viz informace učitele.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Informace k ukončení přednášky: Student přečte ve francouzštině předepsaný počet knih z doporučené literatury. Na konci semestru studenti v hodině francouzsky odpoví na otázky vztahující se k přečteným titulům. Odpovědi budou hodnoceny jak z hlediska obsahu, tak z hlediska jazykového projevu (úroveň gramatická a stylistická musí odpovídat znalosti úrovně B2) Seznam literatury: Molière – L’Avar Beaumarchais – Le mariage de Figaro Chateaubriand – Atala (česky) Balzac – Otec Goriot Maupassant – cinq nouvelles selon choix Některé texty je možno na: http://abu.cnam.fr/BIB/index.html http://www.ebooksgratuits.com Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Informace k ukončení semináře: Student přečte zadanou knihu v cizím jazyce.Vypracuje seminární práci v rozsahu 3 normostran (1800 úhozů na stranu), kterou nejprve přednese v semináři a následně odevzdá písemně. Práce musí obsahovat všechny požadované náležitosti a po jazykové stránce musí odpovídat jazykovým znalostem úrovně B1-B2 Evropského rámce pro jazyky. Odevzdaná seminární musí být vyučujícím přijata jako vyhovující. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.