HTP012 Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je komplexněji seznámit studenta s problematikou obecné, uměnovědné a hudební sémiotiky s akcentem na její syntaktickou, sémantickou a pragmatickou rovinu s potenciálem aplikace v procesu hudební výchovy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět obecné a specializované sémiotice z pragmatického hlediska pedagogické aplikace v hudební výchově.
Osnova
 • Vývoj obecné a hudební sémiotiky.
 • Hudební struktura jako znak, hudba jako znakový systém - znakovost hudebního díla jako specifické sdělení.
 • Syntaktická, sémantická a pragmatická rovina sémiotiky.
 • Dějiny sémiotického myšlení (sémiotika obecná, společenskovědní, uměnovědná, hudební). Hudební struktura jako znak, hudba jako znakový systém (J. Volek). Specifické koncepce české sémiotiky. Pražský hudebně sémiotický tým (Mezioborový tým pro vyjadřovací a sdělovací systémy umění (Poledňák - Jiránek). Interpersonální hypotéza hudební sémantiky (Doubravová - Poledňák).
Literatura
  povinná literatura
 • SEDLÁČEK, Marek. Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics). (Translated by Marek Sedláček). 1. vyd. Brno: JAMU, 2004. 410 s. JAMU. ISBN 80-85429-99-3. info
 • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Praha: Host, 1999. 174 s. ISBN 80-86055-62-0. info
 • FUKAČ, Jiří, Jaroslav JIRÁNEK a Ivan POLEDŇÁK. Základy hudební sémiotiky. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 787 s. ISBN 80-210-0373-1. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 303 s. ISBN 8021003731. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. D. 3. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0567-X. info
  doporučená literatura
 • TARASTI, Eero. A theory of musical semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994. xvi, 328 s. ISBN 0-253-35649-0. info
 • ECO, Umberto. A theory of semiotics. 1st Midland book ed. Bloomington: Indiana University Press, 1979. ix, 354. ISBN 0253359554. info
  neurčeno
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk. první. Brno: Host, 2002. 398 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro semiotiku. Vydání první. Brno: Agentura G, 1992. 200 s. ISBN 80-901112-0-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava, studium povinné a doporučené literatury.
Metody hodnocení
Zápočet. Požadavek k zápočtu: seminární práce na dohodnuté téma z okruhu vybraných sémiotických problémů na základě prostudované doporučené literatury (10-15 stran).
Navazující předměty
Informace učitele
DALŠÍ STUDIJNÍ LITERATURA: FALTUS, L.; MAREK, Z. K sémantické analýze hudebního díla. Brno : UJEP, 1982.
FALTUS, L. Hudební sémiotika pro skladatele. Brno : JAMU, 1993.
JIRÁNEK, J. Tajemství hudebního významu. Praha : Academia, 1979.
VOLEK, J. Hudební struktura jako znak a hudba jako znakový systém, Opus musicum, 1981, č. 5, s. 129-142; č. 6, s. 161-174; č.10, s. 289-295.
VOLEK, J. Základy obecné teorie umění. Praha : SPN, 1968.
HAWKES, T. Strukturalismus a sémiotika. Brno : Host, 1999.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/HTP012