HTP013 Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HTP012 Aplik.hud.semiot.a semant 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je ve druhém semestru zaměřen na hudební semiózu a problematiku sémantické analýzy u programních děl. Zvláštní pozornost je věnována tzv. fuzzy sémiotice.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět hudební sémiotice z pragmatického hlediska včetně její metodologické aplikace v hudební výchově.
Osnova
 • Základní hudebně sémiotická problematika (definice hudby, hranice hudby a mimohudebního, metaznaky v hudbě, hudba - prezentace, reprezentace).
 • Exemplifikace postupů v hudební semióze.
 • Hudební semióza jako psychicko sociální proces.
 • Vrstevnatost hudební semiózy.
 • Problémy sémantické analýzy programních děl.
 • Fuzzy sémiotika
Literatura
  povinná literatura
 • FUKAČ, Jiří, Jaroslav JIRÁNEK a Ivan POLEDŇÁK. Základy hudební sémiotiky. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 787 s. ISBN 80-210-0373-1. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 303 s. ISBN 8021003731. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. D. 3. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0567-X. info
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Edited by Marek Sedláček. Vyd. 2., V Argu 1. Praha: Argo, 2009. 440 s. ISBN 9788025701577. info
  neurčeno
 • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Praha: Host, 1999. 174 s. ISBN 80-86055-62-0. info
 • TARASTI, Eero. A theory of musical semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994. xvi, 328 s. ISBN 0-253-35649-0. info
 • SEBEOK, Thomas A. Theorie und Geschichte der Semiotik. Translated by Achim Eschbach. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1979. 222 s. ISBN 3499553899. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Konzultace. Sémantická analýza.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. 2 otázky z okruhu doporučené studijní literatury a realizovaného kurikula za oba semestry.
Informace učitele
STUDIJNÍ LITERATURA: FALTUS, L.- MAREK, Z. K sémantické analýze hudebního díla. Brno : UJEP, 1982. FALTUS, L. Hudební sémiotika pro skladatele. Brno : JAMU, 1993. FUKAČ, J. A KOL. Základy hudební sémiotiky. I, II.,III., Brno : MU, 1992. JIRÁNEK, J. Tajemství hudebního významu. Praha : Academia, 1979. VOLEK, J. Hudební struktura jako znak a hudba jako znakový systém, Opus musicum, 1981, č. 5, s. 129-142; č. 6, s. 161-174; č.10, s. 289-295. VOLEK, J. Základy obecné teorie umění. Praha : SPN, 1968. HAWKES, T. Strukturalismus a sémiotika. Brno : Host, 1999.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/HTP013