HTP022 Sociologické aspekty hudební kultury 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět vytváří prostor pro tematizaci různých modů sociální existence a proměňujících se společenských funkcí hudby,přináší charakteristiku základních sociologických aspektů současného hudebního života a nabízí různá paradigmata jeho kvalitativního a kvantitativního zkoumání, dále přehled o stěžejních hudebně sociologických výzkumech od 1.pol. 20.stol.po současnost.
Výstupy z učení
Student získá základní přehled v sociologické problematice hudební kultury,je schopen kriticky analyzovat výsledky významných hudebně sociologických výzkumů od 1.pol.20.stol. po současnost a projektovat vlastní empirické výzkumy.
Osnova
 • Hudební sociologie - předmět zkoumání. Postavení hudební sociologie v systému obecné sociologie - parciální sociologie kultury a umění. Místo hudební sociologie v systému muzikologie, vztah k ostatním vědám - hudební pedagogika, hudební psychologie, estetika, sémiotika, demografie, statistika. Základní vývojové tendence hudební sociologie od 1.pol.20.stol. po současnost, kritická analýza výsledků výzkumů postojů k hudbě, posluchačského chování, hudebnosti, hudebních zájmů a hudebních preferencí. Masová hudební kultura. Posluchači a hudba v současném světě (proměny hudebního prostředí a sociální existence hudby).
Literatura
 • BEK, Mikuláš. Hudební posluchači v České republice 2001. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003. Zpráva z empirického hudebně sociologického výzkumu uložená ve formátu .pdf. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. musicologica.cz, sv. 1. ISBN 80-85917-99-8. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0. info
 • LORENZ, Konrad. Osm smrtelných hříchů. Vyd. v tomto překladu 2., v. Praha: Academia, 2000. 94 s. ISBN 802000842X. info
 • SAK, Petr. Proměny české mládeže :česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Translated by Jarmila Rybová - Monika Patočková. Vyd. 1. Praha: Petrklíč, 2000. 291 s. ISBN 80-7229-042-8. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • FUKAČ, Jiří, Jiří VYSLOUŽIL a Petr MACEK. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 96 s. ISBN 80-7067-318-4. info
 • TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. Translated by Stanislav Mundil. 1. vyd. Praha: Práce, 1992. 284 s. ISBN 80-208-0160-X. info
 • MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím : extenze člověka. Edited by Jaroslav Střítecký, Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 348 s. ISBN 8020702962. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby :traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. info
 • KADEN, Christian. Musiksoziologie. Berlin: Verlag Neue Musik, 1984. 475 s. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Edited by Ragnar Frisch. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1977. 351 s. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • ADORNO, Theodor W. Einleitung in die Musiksoziologie :zwölf theoretische Vorlesugen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1968. 252 s. ISBN 3-499-55292-2. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Edited by Květoslav Chvatík, Edited by Felix Vodička. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty : Fonction, norme et valeur esthétiques comme faits sociaux (Souběž.). Praha: Fr. Borový, 1936. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Zápočet-student vypracuje seminární práci v rozsahu cca 10 normostran jako teoretický vstup k návrhu vlastního projektu výzkumu, který bude zpracován a realizován v rámci navazujícího předmětu HVDR_SHK2.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/HTP022