HTP023 Sociologické aspekty hudební kultury 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HTP022 Sociol.aspekty hud. kult.1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Metodologické problémy hudební sociologie, kvalitativní a kvantitativní výzkum, koncepce teoretického vstupu výzkumu, projekt výzkumu (základní a výběrový soubor, metody a techniky, zpracování a interpretace výsledků výzkumu).
Výstupy z učení
Student zvládá základní metodologii oboru, je schopen projektovat a realizovat hudebně sociologické výzkumy s aplikací jejich závěrů do vlastní pedagogické praxe.
Osnova
 • Metodologické problémy hudební sociologie. Zpracování projektu výzkumu. Výběr objektů zkoumání (základní a výběrové soubory, reprezentativní výběrové postupy - prostý náhodný výběr, vícestupňový pravděpodobnostní výběr, stratifikovaný výběr, kvazireprezentativní výběrové soubory - kvótní výběr, výběr typů, samovýběr objektů zkoumání, nereprezentativní výběrové soubory). Metody a techniky v hudební sociologii (pozorování, rozhovor, dotazník, anketa, zvukový dotazník živě, zvukový dotazník online jako součást CAWI, sémantický diferenciál, test sémantického výběru, CAPI ad.) Základy statistického zpracování dat, třídění, vytváření číselných souborů, tabulky, grafy, interpretace získaných údajů, závěry.Hudební preference mládeže. Místo hudby v hodnotové orientaci mládeže (hodnoty a hodnocení, system hodnot, jejich hierarchie a stratifikace, problematika měření hodnotových orientací).
Literatura
 • BEK, Mikuláš. Hudební posluchači v České republice 2001. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003. Zpráva z empirického hudebně sociologického výzkumu uložená ve formátu .pdf. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. musicologica.cz, sv. 1. ISBN 80-85917-99-8. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0. info
 • LORENZ, Konrad. Osm smrtelných hříchů. Vyd. v tomto překladu 2., v. Praha: Academia, 2000. 94 s. ISBN 802000842X. info
 • SAK, Petr. Proměny české mládeže :česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Translated by Jarmila Rybová - Monika Patočková. Vyd. 1. Praha: Petrklíč, 2000. 291 s. ISBN 80-7229-042-8. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • FUKAČ, Jiří, Jiří VYSLOUŽIL a Petr MACEK. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 96 s. ISBN 80-7067-318-4. info
 • TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. Translated by Stanislav Mundil. 1. vyd. Praha: Práce, 1992. 284 s. ISBN 80-208-0160-X. info
 • MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím : extenze člověka. Edited by Jaroslav Střítecký, Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 348 s. ISBN 8020702962. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby :traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. info
 • KADEN, Christian. Musiksoziologie. Berlin: Verlag Neue Musik, 1984. 475 s. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Edited by Ragnar Anton Kittil Frisch, Translated by Jaromír Císař. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 351 s. URL info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • ADORNO, Theodor W. Einleitung in die Musiksoziologie :zwölf theoretische Vorlesugen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1968. 252 s. ISBN 3-499-55292-2. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Edited by Felix Vodička - Květoslav Chvatík. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s. URL info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Fonction, norme et valeur esthétiques comme faits sociaux. Praha: Fr. Borový, 1936. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická aplikace
Metody hodnocení
Student vypracuje v návaznosti na seminární práci z HVDR_SHK1 projekt výzkumu, realizuje terénní fázi a výsledky zpracuje na odpovídající odborné úrovni - rozsah cca 20 normostran. Při kolokviu práci obhájí a prokáže orientaci v problematice hudebně sociologických výzkumů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/HTP023