HV018 Didaktické praktikum z hudební výchovy 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV018/01: Út 8:00–9:50 učebna 21, D. Taylor
HV018/02: Út 10:00–11:50 učebna 21, D. Taylor
Předpoklady
HV029 Hra na nástroj 4 && HV011 Úvod do HV a HT
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřený na osvojení metodických postupů vedoucích k rozvíjení dětské hudební tvořivosti, fantazie a tvůrčího myšlení. Cílem předmětu je: osvojit si základní dovednosti v oblasti činností vokálních; realizovat hlasová a dechová cvičení v praxi; osvojit si základní dovednosti v oblasti činností rytmických a rytmicko-pohybových; realizovat rytmická cvičení, rytmický vícehlas a kánon; práce s textem – říkadla a básně; zvládnout základy hry na sopránovou zobcovou flétnu.
Výstupy z učení
Student
- prokáže dovednosti ve hře na zobcovou sopránovou flétnu
- je schopen vytvořit a v praxi aplikovat hudební hry pro navození hlavového tónu, vytváření dechové opory a hlasových cvičení
- dovede uplatnit rytmický prvek v propojení s říkadlem, básní, při práci s literárním textem
- v propojení s prvky hry na tělo rozvijí senzomotorické dovednosti, rytmickou pohotovost, vnímání pulzace a rytmického ostinata;
- osvojí si základní taktovací schémata a umí je aplikovat při práci s dětským kolektivem
Osnova
 • V předmětu Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 dochází k propojení doposud získaných odborných vědomostí z hudební teorie, harmonie, intonace, dějin hudby, nauky o hudebních nástrojích, dirigování a praktických dovedností z nástrojové výuky a hlasové výchovy tak, aby je student uměl aplikovat v praxi.
 • Teoretický úvod do didaktiky hudební výchovy:
 • - charakteristika a pojetí předmětu HV – hudebněvýchovný proces
 • - hudebněvýchovné činnosti – rozdělení a charakteristika
 • - klasifikace hudebních schopností
 • - didaktické zásady v HV
 • - vyučovací metody a pomůcky
 • Činnosti vokální: složky hlasové výchovy; metodický nácvik jednohlasé písně – nácvik imitací.
 • Rytmická a rytmicko-pohybová výchova: základní prvky rytmických činností rytmus, metrum, takt, těžká a lehká doba, tempo, ostinátní figura. Rytmický vícehlas a kánon. Hra na tělo.
 • Základy hry na zobcovou sopránovou flétnu. Zpracování a zápis lidové písně v úpravě pro začátečníky (h1, a1, g1, c2, d2).
 • Práce s textem – říkadlo/ báseň.
 • Základy dirigování – taktování ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu.
Literatura
  povinná literatura
 • HAVELKOVÁ, K. – CHLÁDKOVÁ, B. Didaktika hudební výchovy 1. Brno, MU 1994. LASEVIČOVÁ, J. Didaktika hudební výchovy pro obor Učitelství 1. stupně ZŠ. (Distanční výuková opora) OU, Ostrava, 2004. SYNEK, J. Didaktika hudební výchovy I. Olomouc, 2004.
 • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy 2 na druhém stupni základní školy : učebnice pro posluchače pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 349 s. info
  doporučená literatura
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. – TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha, Portál, 1999.
 • VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivost na základní škole. Praha: SPN 1984.(PT)
 • FRYŠČÁK, J. Hlasová výchova dítěte. Ostrava: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě, 1999.
 • JURKOVIČ, P. Od výkřiku k písničce.Praha, Portál, 2012.
 • ŠKOŘEPOVÁ, K. Hrajeme na zobcovou flétnu. Metodika výuky dětí hry na zobcovou flétnu bez not. Praha, Portál, 2014.
 • Tichá, Alena. Pěvecká výchova - práce na celém člověku. Hudební výchova č. 4, 1994/95
 • FROSTOVÁ, J. – VANIAKOVÁ, M. Základy hlasové výchovy pro učitele I. MU, Brno, 1995.
 • TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru. Praha 2004. TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha 2005. ISBN 80-7179-916-X
 • KVAPIL, Jan a Eva KVAPILOVÁ. Flautoškola 1 : učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu : určeno pro barokní typ zobcové flétny s dvojitým vývrtem spodních otvorů. Edited by Tomáš Hanzlík, Illustrated by Alžběta Skálová. 1. vydání v Bärenreiter P. Praha: Bärenreiter, 2016. 78 stran. info
 • KVAPIL, Jan a Eva KVAPILOVÁ. Flautoškola 1 : učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu. 1. vydání v Editio Bärenr. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2010. 63 stran. info
 • KNOPOVÁ, Blanka a Božena KUFHABEROVÁ. Základy klavírní improvizace, využití klavírní hry v hudebníéch činnostech na základní škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 127 s. ISBN 80-210-1195-5. info
 • SEDLÁK, František. Psychologie hudebních schopností a dovedností. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1989. 258 s. ISBN 80-7058-073-9. info
 • SEDLÁK, František. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 282 s. URL info
Výukové metody
Praktická průprava: zpěv – dechová a hlasová cvičení, jednohlasá píseň – nácvik imitací, práce s textem – doprovod na elementární hudební nástroje; dirigování. Hra na klavír/housle a sopránovou zobcovou flétnu. Rytmická cvičení a hra na tělo. Zhudebnění dětského říkadla/ básničky a její zápis do notové osnovy.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář.
Požadavky k zápočtu:
a) Minimálně 80% aktivní účasti v semináři.
b) Práce s textem (říkadlo, báseň) – zhudebnění říkadla/básně a její zápis do notové osnovy s harmonizací v levé ruce.
c) Vypracování vlastního rozezpívání pro daný ročník 2. stupně ZŠ (ve dvojici); hra hlasového cvičení na klavír s použitím modulačního akordu D7 v rozsahu c1–g2.
d) Zvládnutí základů hry na sopránovou zobcovou flétnu (orientace v tóninách C dur, D, dur, G dur, F dur; 5 lidových písní, 2 písně v úpravě pro začátečníky (h1,a1,g1,c2,d2)).
e) 10 lidových písní, 4 umělé písně dle vlastního výběru (pro 5. ročník a všechny ročníky II. stupně ZŠ): zpěv, hra na klavír, dirigování.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/HV018