IVc701 Vybraná témata ochrany a podpory veřejného zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ve zdravotnických, sociálních zařízeních i v přirozeném prostředí pacienta se behaviorální technik při výkonu svého povolání setkává s pacienty/klienty s rozmanitými typy postižení a s různým rizikem vzniku dalších onemocnění, včetně onemocnění infekčních. Nezbytným předpokladem prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění je znalost základních principů a požadavků na provoz zdravotnických zařízení. Cílem předmětu je seznámit účastníky kurzu se základy ochrany veřejného zdraví a zásadami bezpečnosti práce ve zdravotnickém zařízení
Výstupy z učení
Absolventi předmětu porozumí a budou schopni vysvětlit určení hlavních determinant zdraví, způsobů jejich kontroly a modifikování pro ochranu veřejného zdraví, budou znát hlavní faktory životního prostředí podporující a poškozující zdraví, znát původce a možnosti šíření infekčních onemocnění v pracovním prostředí, hlavní faktory prevence, hygienické normy a limity. Absolventi dokáží dodržovat principy a zásady ochrany veřejného zdraví a zásadami bezpečnosti práce ve zdravotnickém zařízení.
Osnova
 • determinanty zdraví
 • definice zdravotních rizik životního a pracovního prostředí a možnosti ochrany před negativními účinky
 • prevence vzniku specifických a nespecifických infekcí
 • infekce, epidemie, jejich formy
 • hygiena a bezpečnost práce při riziku vzniku infekce
 • základní právní předpisy upravující požadavky na provoz zdravotnických zařízení.
Literatura
  povinná literatura
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
  doporučená literatura
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 • ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.