IVp123 Poradenství a intervence u dospělých osob

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti o možnostech podpory dospělých osob s postižením či znevýhodněním v různých oblastech života, lidí v náročných životních situacích i v seniorském věku a jejich rodin; získat informace o vybraných přístupech k nim, o podpoře komunikace a dokázat je využít v poradenství a intervenci. Předmět je zaměřený na propojení teoretických znalosti s praktickými dovednostmi a zkušenostmi a staví na aktivním zapojení studentů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student:
- schopný rozpoznat a popsat potřeby lidí s postižením či znevýhodněním v různých oblastech života a vnímat odlišnosti v komunikaci;
- schopný volit vhodné strategie v přístupu k dospělým lidem s postižením či znevýhodněním směřující k jejich podpoře;
- umí vytvořit adekvátní plán podpory;
- schopný vnímat vlastní potřeby a porozumět podstatě práce v pomáhajících profesích.
Osnova
 • 1. Mezilidská komunikace, komunikace mezi a s lidmi s postižením a znevýhodněním
 • 2. Terapeutické a jiné přístupy využívané u dospělých osob s postižením a znevýhodněním
 • 3. Poradenství, poradenský rozhovor
 • 4. Případová a rodinná konference jako možnost práce s dospělými osobami s postižením/znevýhodněním a jejich rodinami
 • 5. Podpora dospělého člověka s postižením v každodenních aktivitách
 • 6. Podpora dospělých osob v obtížných životních situacích
 • 7. Koncepty podporující osoby s postižením, znevýhodněním a jejich rodinné příslušníky (konceptu Bazální stimulace, snoezelen, metoda validace)
Literatura
  doporučená literatura
 • PÖRTNER, Marlis. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 175 s. ISBN 9788073675820. info
 • NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 269 s. ISBN 9788073675097. info
 • NEPUSTIL, Pavel a Markéta SZOTÁKOVÁ. Case Management se zotavujícími se uživateli návykových látek: Metodická příručka. 1. vydání. Praha: Úřad vlády České republiky, 2013. 103 s. Metodika, N. 11. ISBN 978-80-7440-076-6. URL info
 • EMERSON, Eric. Problémové chování u lidí s mentální retardací. Translated by Hana Kašparovská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 166 s. ISBN 9788073673901. info
 • ČADILOVÁ, Věra, Hynek JŮN a Kateřina THOROVÁ. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 243 s. ISBN 9788073673192. info
 • FILATOVA, Renata. Snoezelen-MSE. 1, Vyd. Frýde-Místek: Kleinwächter Josef, 2014. 160 s. ISBN 978-80-905419-3-1. info
 • LA TOURELLE, Maggie. Dar jménem Alzheimer : nové náhledy na potenciál Alzheimerovy choroby a její léčby. Translated by Richard Herbich. Praha: Dobrovský s.r.o., 2016. 250 stran. ISBN 9788073903084. info
 • BOLTE TAYLOR, J. Můj okamžik prozření. Praha: Ikar, 2010. ISBN 978-80-249-1474-9.
Výukové metody
Teoretická příprava (samostudium, práce s textem, videem), skupinová práce, praktické aktivity (vlastní zkušenosti), diskuse, video
Metody hodnocení
Účast na seminářích, aktivní přístup, připravenost; projekt (video modelling); písemný test (min. 63 % úspěšnost nutná)
Informace učitele
Doporučené zdroje a odkazy:
• BALLEW, J. R. (1997) Case Management in Social Work: Developing the Professional Skills Needed for Work with Multiproblem Clients. Springfield (USA): Charles C. Thomas.
• BOLTE TAYLOR, J. (2010) Můj okamžik prozření. Praha: Ikar.
• ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. a kol. (2007) Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál.
• EMERSON, E. (2008) Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál.
• FILATOVA, R. (2014) Snoezelen-MSE. Asociace konceptu Snoezelen v České republice.
• FRÖHLICH, A., HEINEN, N., KLAUSS, T., LAMERS, W. (2011) Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung. Band 1. Oberhausen: ATHENA-Verlag.
• JŮN, H. (2010) Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Strategie práce s klienty, krizové scénáře. Praha: Portál.
• PATRICK, N.J. (2011) Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. Praha: Portál.
• SOLOVSKÁ, V. a kol. (2013) Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál.
• LA TOURELLE, M. (2016) Dar jménem Alzheimer: nové náhledy na potenciál Alzheimerovy choroby a její léčby. Praha: Dobrovský s.r.o.
• SCHMIDBAUER, W. (2008) Syndrom pomocníka – Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha: Portál.
• ÚLEHLA, I. (2009) Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství.
Chodící lidé - Cesta k porozumění: http://chodicilide.cz/
Komunikace s lidmi s postižením - Metodické materiály: http://posit.upol.cz/ke-stazeni.php
Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: www.inclusion-europe.com/pathways2/images/CZ_Recommendations.pdf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/IVp123