IVp124 Penitenciaristika a penologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ahmad Asadi (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Klára Dobrovolná, DiS. (cvičící)
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti penologie a penitenciaristiky. Studenti získají poznatky týkající se problematiky penitenciární pedagogiky a lidských práv v kontextu výkonu trestu odnětí svobody. Vyjma historického aspektu a vymezení pozice penitenciární pedagogiky v hierarchii pedagogických věd budou studenti seznámení s účely a principy vězeňství, komplexní charakteristikou odsouzených osob a jejich právy a povinnostmi. Důraz bude kladen na psychologické a sociální aspekty výkonu trestu odnětí svobody. Studující budou seznámeni s podmínkami výkonu trestu, praktickými otázkami vězeňství a možnostmi alternativních druhů trestů. Nedílnou součástí předmětu bude problematika podmínek resocializace osob po výkonu trestu odnětí svobody a prevence kriminality.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat současný systém výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a shrnout vývoj tohoto systému
- analyzovat možnosti edukační intervence v rámci jednotlivých částí systému VTOS
- určit a popsat současné mezinárodní trendy a inovace v rámci VTOS
- navrhnout plán intervence a program zacházení u vybraných skupin osob ve VTOS
- analyzovat facilitátory a bariéry úspěšného začlenění osob po VTOS do společnosti
Osnova
 • Penologie a penitenciaristika jako vědní obor, předmět, vztah k jiným oborům.
 • Historické aspekty vývoje vězeňství v České republice a ve světě; Výkon trestů před zavedením trestu odnětí svobody, vývoj penitenciárních systémů.
 • Účel a význam výkonu trestu odnětí svobody a jejich historické souvislosti; Regulace kriminality ve společenské praxi; Funkce výkonu trestu odnětí svobody z dnešního pohledu.
 • Aktuální formy vězeňství v České republice; Vězeňská služba České republiky; Organizace českého vězeňství, současné problémy a koncepce.
 • Humanizace vězeňství; Vězeňství v kontextu lidských práv; Světové a evropské trendy ve vězeňství.
 • Druhy trestů podle aktuální české legislativy; Charakteristika krátkých, střednědobých a dlouhodobých trestů odnětí svobody a výjimečného trestu z hlediska resocializační praxe.
 • Práva a povinnosti vězněných a odsouzených osob, vnitřní a vnější diferenciace.
 • Programy zacházení s odsouzenými pachateli trestných činů k výkonu trestu odnětí svobody a jejich stručná charakteristika; Faktory omezující účinnost resocializačních programů; Negativní jevy ve vězeňství.
 • Výkon vazby a trestu odnětí svobody z psychosociálního hlediska (věznice, vazební věznice, obvinění a odsouzení, prevence mimořádných událostí ve výkonu vazby a trestu).
 • Ochranná opatření; Zabezpečovací detence.
 • Výkon trestu odnětí svobody – metody a postupy penitenciární pedagogiky ve věznicích; Resocializace v trestech odnětí svobody.
 • Charakteristika odsouzeného, sociální a psychologické aspekty výkonu trestu.
 • Sociální integrace (resocializace) osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody; Obtíže, možnosti optimalizace; Kontinuální sociální péče.
 • Alternativní tresty; Probační a mediační služba.
 • Systém postpenitenciární péče.
 • Možnosti prevence kriminality.
Literatura
  povinná literatura
 • Sochůrek, J. (2007) Kapitoly z penologie. III. díl, Negativní jevy ve vězení. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Sochůrek, J. (2007) Úvod do penologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Jůzl, M. (2012) Penitenciaristika a penologie. Brno: Institut mezioborových studií.
  doporučená literatura
 • Vágnerová, M (2008) Vývojová psychologie pro obor penitenciární péče. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Foucault, M. (2000) Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin.
Výukové metody
seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Práce s povinnou literaturou. Seminární práce na téma vycházející ze sylabů předmětu v rozsahu 5 A4. Aktivní účast ve skupinových diskuzích v rámci semináře. Skupinový projekt týkající se podmínek a výzev postpenitenciární péče.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/IVp124