NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Johanna Dalsant, M.A. (cvičící)
Garance
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G100/Kombi01: Pá 23. 2. 10:00–10:50 učebna 58, 14:00–14:50 učebna 63, Pá 8. 3. 10:00–10:50 učebna 58, 14:00–14:50 učebna 63, Pá 22. 3. 10:00–10:50 učebna 58, 14:00–14:50 učebna 63, Pá 12. 4. 10:00–10:50 učebna 58, 14:00–14:50 učebna 63, Pá 26. 4. 10:00–10:50 učebna 58, 14:00–14:50 učebna 63, Pá 10. 5. 10:00–10:50 učebna 58, 14:00–14:50 učebna 63, J. Dalsant, R. Wagner
NJ_G100/PrezPred01: Út 16:00–16:50 učebna 50, R. Wagner
NJ_G100/PrezSem01: každé liché úterý 17:00–17:50 učebna 60, J. Dalsant
NJ_G100/PrezSem02: každé sudé úterý 17:00–17:50 učebna 60, J. Dalsant
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Die Vorlesung bietet den Studierenden einen Überblick über die Grundzüge des phonologischen Systems des Deutschen und macht sie mit der üblichen phonetischen Realisierung der einzelnen Phoneme bekannt. Weiter wird auf Bereiche hingewiesen, in denen sich die Phonetik des Tschechischen und die Phonetik des Deutschen unterscheiden und die daher für Lerner des Deutschen als Fremdsprache (mit Tschechisch als Erstsprache) problematisch sein können.
Přednáška poskytuje studentům přehled o základních rysech fonologického systému němčiny a seznamuje je s typickou fonetickou realizací jednotlivých fonémů. Upozorňuje je na oblasti, kde se fonetická realizace v češtině a němčině liší a které tudíž mohly být pro studenty cizího jazyka problematické.
Výstupy z učení
Nach Abschluss der Vorlesung sollten die Teilnehmer/innen
- eine komplexe theoretische Übersicht über den Charakter der gegenwärtigen deutschen Standardaussprache haben;
- die wesentlichen Fachbegriffe der Phonetik und Phonologie kennen;
- die Übereinstimmungen und Unterschiede des Tschechischen und Deutschen im Bereich der Phonetik und Phonologie abschätzen und einige wesentliche Unterschiede nennen können;
- Methoden zur Bewusstmachung der Artikulation bestimmter Laute kennen und anwenden können.
Po ukončení předmětu by posluchači měli:
- mít ucelený teoretický přehled o charakteru současné německé standardní výslovnosti;
-znát nejdůležitější odborné termíny z oblasti fonetiky a fonologie;
- být schopni odhadnout blízkost a vzdálenost češtiny a němčiny v oblasti fonetiky a fonologie a umět pojmenovat nejdůležitější rozdíly mezi oběma jazyky;> - znát metody pro zviditelnění způsobu artikulace jednotlivých hlásek a být schopni je samostatně používat.
Osnova
 • 1. Jazykovědné disciplíny fonetika a fonologie, jejich stručná charakteristika a význam při studiu němčiny.
 • 2. Tvoření řeči; stručný popis respiračního, fonačního a artikulačního ústrojí.
 • 3. Klasifikace hlásek z hlediska fonetického i fonologického.
 • 4. Systém německých vokálů, srovnání s českými vokály.
 • 5. Systém německých diftongů.
 • 6. Systém německých konsonantů; konsonanty závěrové, polozávěrové, úžinové.
 • 7. Změny hlásek v proudu řeči; typy asimilací.
 • 8. Členění fónických řad; slabika, slovo, věta.
 • 9. Modulace fónických řad; kvantita, přízvuk, intonace.
 • 10. Typické výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích a metodika jejich odstraňování.
 • 1.Phonetik und Phonologie als sprachwissenschaftliche Disziplinen, ihre Charakteristik und ihre Bedeutung beim Studium der deutschen Sprache.
 • 2.Bildung der Rede; Beschreibung der Artikulationsorgane.
 • 3.Klassifizierung der Laute aus phonetischer und phonologischer Sicht.
 • 4.Das deutsche Vokalsystem, Vergleich mit den Vokalen des Tschechischen.
 • 5.System der deutschen Diphthonge.
 • 6.Das deutsche Konsonantensystem; Verschlusslaute, Affrikaten, Reibelaute.
 • 7.Lautänderungen infolge von Assimilation.
 • 8.Gliederung der phonischen Reihen; Silbe, Wort, Satz.
 • 9.Modulation der phonischen Reihen; Quantität, Akzent, Intonation.
 • 10.Typische Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern und Möglichkeiten deren Behebung.
Literatura
  povinná literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
  doporučená literatura
 • HIRSCHFELD, Ursula a Kerstin REINKE. Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Orthografie und Phonetik. 2., neu bearbeitete Auflage. Berlin: Erich Schmidt, 2018. 253 stran. ISBN 9783503177561. info
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
 • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
Výukové metody
Přednáška; Teorie základů předmětu fonetika a fonologie němčiny je rozčleněna do deseti tématických okruhů a doplněna příklady správné německé výslovnosti. Vorlesung; Theoretische Grundlagen des Faches Deutsche Phonetik und Phonologie wird in zehn thematische Bereiche gegliedert und mit Beispielen der korrekten Aussprache ergänzt.
Metody hodnocení
Zkouška; krátký ústní pohovor k jednomu z deseti probraných okruhů; Mündliche Prüfung; kurzes Gespräch zu einem der zehn thematischen Bereiche
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny je základním předmětem studia NJ v prvním ročníku. Na přednášku navazují další předměty NJ_G110 Fonetika a fonologie: Segmentální rovina němčiny a NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1. Cvičení umožňuje praktický nácvik německé výslovnosti a takto doplňuje teoretický obsah přednášky. Doporučuje se paralelní registraci přednášky a cvičení!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_G100