OVp110 Didaktika OV 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (cvičící)
Mgr. Josef Strouhal (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp110/01: St 17:00–18:50 učebna 42, R. Štěrba
OVp110/02: St 15:00–16:50 učebna 36, R. Štěrba
Předpoklady
OVp105 Didaktika OV 2
Absolvování předmětu Didaktika OV 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prostřednictvím aktivní studentské participace na obsahu výuky rozšířit jejich znalosti o reprezentaci učiva žákům, spolu se způsoby hodnocení žáků a možnostmi pedagogického výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student chopen: aplikovat principy projektové výuky v rámci OV, charakterizovat klíčová témata OV ve vztahu k pojetí tzv. globální výchovy, mediální výchovy, použít výukové projekty neziskových organizací na tématech OV, objasnit problematiku hodnocení v OV, popsat základní metody pedagogického výzkumu a možnosti jejich využití.
Osnova
 • 1. Globální výchova a environmentální problematika v OV, integrace Environmentální výchovy do OV, její vymezení a metodické postupy realizace EV. 2. Problematika médií v OV integrace Mediální výchovy do OV, její vymezením a metodické postupy realizace MV. 3. Projektová výuka a její vyžití v OV. 4. až 10. týden: Možnosti a využití výukových projektů a výsledků činnosti neziskových organizací, např. Projekt Občan, tematika etické výchovy, genderová problematika v OV, problematika holocaustu v OV, aktuální témata, multikulturalita, tolerance, lidská práva. 11. Hodnocení, slovní hodnocení v OV. 12. Možnosti pedagogického výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 9788073151478. info
 • MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-4. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 160 s. ISBN 8021041420. info
 • KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků : formy hodnocení, učitel a žák, sebehodnocení, praktické ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 157 stran. ISBN 802470885X. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole :východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 80-7178-262-9. info
 • PIKE, Graham a David SELBY. Globální výchova : Nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. Praha: Grada, 1994. 322 s. ISBN 8085623986. info
  doporučená literatura
 • LABISCHOVÁ, Denisa. Didactics of media education. Edition first. Ostrava: University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-7464-737-6.
 • ŠTĚRBA, Radim. Problém diskriminace na příkladu holocaustu a jeho promítnutí do pedagogické praxe. In. Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MU, 2006 s. 94-104. ISBN 80-86633-74-8.
 • BRANDER, Patricia. Compass. Manual for human rights education with young people. 2012 edition – fully revised and updated. ISBN 978-92-871-7320-1.
 • Selby, David. (1999). 'Global education: towards a quantum model of environmental education', Canadian Journal of Environmental Education, 4: 125-141.
 • PIKE, Graham a David SELBY. Cvičení a hry pro globální výchovu. Translated by Milan Caha. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 235 s. ISBN 9788073676308. info
 • PIKE, Graham a David SELBY. Cvičení a hry pro globální výchovu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 253 s. ISBN 80-7178-369-2. info
Výukové metody
Diskuse, samostatná práce, skupinová práce, vysvětlování.
Metody hodnocení
80% aktivní účast na seminářích, prezentace výukových projektů vybraných neziskových organizací. Kolokviální rozprava nad písemnou seminární prací, vypracování strukturovaného námětu k výukovému projektu - rozsah min. 6 stran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/OVp110