RJ1000 Fonologie ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí teoretických znalostí z oblasti fonetiky a fonologie ruského jazyka. Dalším cílem předmětu je seznámení studentů s terminologií dané oblasti.
Vyučovacím jazykem předmětu je ruština.

Цель предмета – представить студентам теоретические сведения из области фонетики и фонологии русского языка, а также познакомить студентов с терминологией данной области.
Язык лекций – русский.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového cyklu budou studenti schopní:
- ovládat základní znalosti z oblasti fonetiky a fonologie ruštiny,
- znát rozdíly mezi ruskou a českou výslovností,
- rozlišovat spisovnou a nespisovnou ruskou výslovnost,
- používat v praxi teoretické poznatky získané na přednáškách.

После окончания курса лекций студенты:
- обладают основными сведениями из области фонетики и фонологии русского языка,
- формулируют различия между русским и чешским произношением,
- различают литературное и нелитературное русское произношение,
- на практике используют знания, полученные на лекциях.
Osnova
 • 1. Předmět fonologie. Foném. Fonetika a fonologie. Významní lingvisté z oboru.
 • Предмет фонологии. Фонема. Фонетика и фонология. Известные лингвисты-фонологи.
 • 2. Artikulační fonetika. Mluvidla.
 • Артикуляционная фонетика. Органы речи.
 • 3. Elementy fonetického systému. Suprasegmentální a segmentální prvky.
 • Элементы фонетической системы. Суперсегментные и сегментные элементы.
 • 4. Přízvuk. Typy přízvuku. Místo přízvuku. Charakteristika přízvuku v ruštině.
 • Ударение. Виды ударения. Место ударения. Характеристика ударения в русском языке.
 • 5. Samohlásky v ruštině. Klasifikace samohlásek v ruštině. Labializace. Redukce ruských samohlásek.
 • Гласные русского языка. Классификация гласных русского языка. Лабиализация. Редукция гласных русского языка.
 • 6-7. Souhlásky v ruštině. Klasifikace souhlásek v ruštině dle různých kritérií. Palatalizace.
 • Согласные русского языка. Классификация согласных русского языка по различным критериям. Палатализация.
 • 8. Změny hlásek v proudu řeči: změny poziční a kombinatorní.
 • Изменения звуков в потоке речи: изменения позиционные и комбинаторные.
 • 9. Intonační konstrukce ruštiny (IK 1-7). Rusko-česká komparace.
 • Интонационные конструкции русского языка (ИК 1-7). Русско-чешский сопоставительный аспект.
 • 10. Transkripce a transliterace.
 • Транскрипция и транслитерация.
 • 11. Ortoepie a ortografie. Normy správné ruské výslovnosti. Slovníky.
 • Орфоэпия и орфография. Нормы русского литературного произношения. Словари.
 • 12. Ruská abeceda a její vývoj.
 • Русский алфавит и его развитие.
Literatura
  doporučená literatura
 • BONDARKO, Lija Vasiľjevna. Zvukovaja forma russkoj reči [online]. Izd. 2. Sankt-Petěrburg: Sankt-Petěrburgskij gosudarstvennyj universitet, 2006. Dostupné z: http://phonetics.spbu.ru/sites/default/files/res/man/index.html.
 • VERBICKAJA, Ljudmila Alexejevna. Sovremennaja proiznositeľnaja norma russkogo literaturnogo jazyka [online]. Sankt-Petěrburg: Sankt-Petěrburgskij gosudarstvennyj universitet, 2016. Dostupné z: http://russianlectures.ru/ru/course/5/.
 • KNJAZEV, Sergej Vladimirovič a Jelena Vladimirovna MOISEJEVA. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika : učebnoje posobije dlja bakalavriata i magistratury. Moskva: Jurajt, 2016, 329 stran. ISBN 9785991656337. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika. Moskva: Akademia, 2006, 250 s. ISBN 5769524677. info
Výukové metody
Přednášky.
Лекции.
Metody hodnocení
Ústní zkouška v ruštině.
Устный экзамен на русском языке.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Další materiály / Другие материалы:
1. Sokolova, A. (2021): Fonetika a fonologie ruštiny: http://elportal.cz/publikace/fonetika-rustina .


2. Konečný, J. (2017): Fonetika a fonologie současného ruského jazyka: https://publi.cz/books/463/index.html?secured=false#cover.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.