SKPA001 Education in transdisciplinary context

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to lead students to interdisciplinary thinking about pedagogical topics and problems, solving pedagogical issues and situations in wider contexts. This should lead to the encouragement and gradual development of their pedagogical thinking. The student should learn to critically approach the analysis and solution of pedagogical problems using different sources of information.
Výstupy z učení
After completing the course (and during further studies), the student should be able to:
- write a review of publications on education and upbringing;
- analyze pedagogical issues from multiple perspectives using the comparison of different theoretical approaches;
- present own opinions and opinions based on the factual arguments in professional discussions (e.g. using literary sources);
- apply the acquired knowledge of this course in the dissertation thesis.
Osnova
 • 1. General principles of interdisciplinary thinking
 • - Conceptual base of pedagogy
 • - Pedagogy versus other social sciences
 • - Interdisciplinarity and transdisciplinarity in human sciences
 • 2. Selected problems of pedagogy whose analysis will be based on the use of interdisciplinary approaches
 • - The basic discourse of education and upbringing
 • - Challenges of the knowledge society for pedagogy
 • - Relation of theory and practice in pedagogy
 • - The content and process dimension of education and upbringing
 • - The educational situation as an elementary unit of education and upbringing processes
 • - The pupil as an object and subject of education and upbringing
 • - Teacher's profession in transition
 • - School as a place of cognition, collaboration and cultivation of personality.
Literatura
  povinná literatura
 • Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál.
 • Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.
 • Harring, M., Rohlfs, C. & Gläser-Zikuda, M. (Eds.), (2019). Handbuch Schulpädagogik. Münster: Waxmann.
 • Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.
 • Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.
 • Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. , Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalstí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MU,.
 • Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Prokop, J. (2005). Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum.
 • Lorenzová, J. (2016). Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: Karolinum.:
 • Bernstein, J. H. (2015). Transdisciplinarity: A review of its origins, development, and current issues. Journal of Research Practice, 11(1), on-line.
  doporučená literatura
 • Havlík, R., & Koťa, J. (2002). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.
 • Kučerová, S. (1996). Člověk, hodnoty, výchova. Prešov: ManaCon.
 • Maňák, J., Janík, T., Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.
 • Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti: teorie a praxe. Praha: ASPI Publishing.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek.
 • Pelikán, J. (2007). Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum.
 • Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.
Výukové metody
Lectures combined with seminars. Methods: discussion, problem-solving, individual and group work.
Metody hodnocení
Continuous control: The student prepares a review of a pedagogical publication and an essay on the chosen subject - a discussion of these topics will follow. Exam: oral.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: dle rozvrhu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPA001