SKPC005 Transdisciplinární didaktika: obecné otázky oborových didaktik

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je, aby studenti hlouběji porozuměli vztahu obecné didaktiky a oborových didaktik a aby si kladli relevantní otázky týkající se dalšího rozvoje oborových didaktik, resp. transdisciplinární didaktiky zejména v kontextu svého disertačního projektu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- reflektovat didaktický rozměr výzkumného problému, který řeší ve své disertační práci;
- začlenit problém do odpovídajících teoretických a metodologických přístupů v didaktice;
- zhodnotit provedený disertační výzkum v didaktických souvislostech.
Osnova
 • Pedagogika, pedagogické disciplíny a jejich vzájemné vztahy. Modely obecné didaktiky (didaktika založená na teorii kurikula, kriticky konstruktivní didaktika, konstruktivistická didaktika, apod.); modely oborové didaktiky (oborová didaktika jako studium edukačního procesu, oborová didaktika jako teorie vyučování, oborová didaktika jako studium ontogeneze oborového myšlení, apod.). Konstituování oborových didaktik jako relativně samostatných disciplín. Vztah didaktiky, oborové didaktiky a mateřské disciplíny (oboru). Transidisciplinární didaktika. Specifika výuky v daném vyučovacím předmětu. Úloha oborových didaktik při realizaci plánování, realizaci a hodnocení kurikula. Specifika výzkumů a metodologií v oborových didaktikách.
Literatura
  povinná literatura
 • Hillen, S., Sturm, T., & Willbergh, I. (Eds.), Challenges Facing Contemporary Didactics: Diversity of Students and the Role of New Media in Teaching and Learning. Münster: Waxmann, 2011.
 • Choděra, R. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 2006.
 • Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
 • Westbury, I., Hopmann, S., & Riquarts, K. (Eds.), Teaching as a Reflective Practice. The German Didaktik Tradition. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
 • Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
 • Gundem, B., Hopmann, S. (eds.) Didaktik and/or Curriculum. An International Dialogue. New York: Peter Lang, 1995.
 • Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., & Najvar, P. et al. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
 • Brockmeryerová-Fenclová, J.. Čapek, V., Kotásek, J. Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 2000, č. 1, s. 23-37.
 • Hudson, B. & Meyer, M. A. (Eds.), Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching in Europe. Portland : Barbara Budrich, 2011.
 • Brousseau, G. Theory of didactical situations in mathematics: Didactique des mathématiques, 1970–1990. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002.
 • Slavík, J., Janík, T., & Najvar. P. (2016). Producing knowledge for improvement: The 3A procedure as a tool for content–focused research on teaching and learning. Pedagogika, 66(6), 672–688.
  doporučená literatura
 • Slavík, J., Janík, T. Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 2004, č. 4, s. 336-353.
 • Janík, T. et al. Pedagogical Content Knowledge nebo Didaktická Znalost Obsahu? Brno: Paido, 2007.
 • Slavík, J. (ed.) Obory ve škole: metaanalýza empirických poznatků oborových didaktik. Praha: UK, 2005.
 • Kalhous, Z., Obst, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
Výukové metody
diskuse, studium literatury
Metody hodnocení
Kriticky zhodnotit dvě zahraniční časopisecké studie tematicky spadající do oblasti oborově didaktického empirického výzkumu s návazností na disertační práci studenta.
Obhájit alespoň částečně realizovaný projekt oborově didaktického výzkumu (jako základ disertační práce).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC005