SP2441 Mentální postižení a PAS 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/3/0. 2 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je orientace v oboru psychopedie v rozsahu požadavků státních závěrečných zkoušek bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy při edukaci žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra v inkluzivních školách.
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni předkládat odůvodněná rozhodnutí k zařazení žáka s lehkým mentálním postižením nebo poruchou autistického spektra do edukačního systému a interpretovat své znalosti z oblasti edukace žáků s lehkým mentálním postižením, poradenství, legislativy a užitých pomůcek.
Osnova
 • 1. Terminologická východiska se zaměřením na žáky s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
 • 2. Charakteristika lehkého mentálního postižení. Charakteristika poruch autistického spektra. Žák s lehkým mentálním postižením. Žák s poruchou autistického spektra.
 • 3. Poradenský služby pro žáky s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
 • 4. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, přípravné třídy a dítě s lehkým mentálním postižením.
 • 5. Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání pro žáky s poruchou autistického spektra. Podpůrná opatření. Pomůcky.
 • 6. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
 • 7. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřením na žáka s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra z pohledu poradenského pracovníka.
 • 8. Didaktické zásady uplatňované v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 9. Didaktické metody používané v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 10. Vyučovací formy používané v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra, typy vyučovacích hodin, struktura přípravy poradenského pracovníka na intervenci.
 • 11. Metodika výuky českého jazyka a literatury u žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 12. Metodika výuky matematiky a její aplikace u žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
 • 13. Terapie používané v rámci poradenských služeb u dětí a žáků s mentálním postižením.
 • 14. Středoškolské a celoživotní vzdělávání osob s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
 • 15. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
 • 16. Kariérní poradenství žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra. Možnosti pracovního uplatnění. Formy bydlení.
Literatura
  povinná literatura
 • VALENTA, Milan, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH. Mentální postižení. 2., přepracované a aktuali. Praha: Grada, 2018. 387 stran. ISBN 9788027103782. URL info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2016. 493 stran. ISBN 9788026207689. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ a Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6. info
 • ATTWOOD, Tony. Aspergerův syndrom : porucha sociálních vztahů a komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 203 s. ISBN 9788026201939. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6. info
 • ATTWOOD, Tony. The complete guide to Asperger's syndrome. 1st paperback ed. Philadelphia: Jessica Kingsley, 2008. 397 s. ISBN 9781843106692. info
 • Asperger's syndromea guide for parents and professionals. Edited by Tony Attwood. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 1998. 224 p. ISBN 1853025771. info
  doporučená literatura
 • CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Translated by Eva Matějíčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 8073671050. info
 • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 8087000005. info
Výukové metody
Konzultace, diskuze, plnění úkolů zadaných vyučujícím v Interaktivní osnově v Is Muni.
Metody hodnocení
Docházka povinná, písemný test nebo ústní zkouška, plnění zadaných úkolů v Interaktivní osnově v Is Muni.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.