SP3003 Specifické poruchy učení – základy oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/3/0. 3 bloky pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petra Dvořáčková (přednášející)
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3003/Kombi01: So 6. 4. 8:00–13:50 učebna 50, So 13. 4. 8:00–13:50 učebna 50, So 11. 5. 8:00–13:50 učebna 50, S. Chaloupková
SP3003/Prez01: Po 13:00–15:50 učebna 50, S. Chaloupková
Předpoklady
požadavky upřesněny na začátku výuky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní informace o specifických poruchách učení (SPU), jejich etiologii a současných formách podpory žáků se SPU v průběhu vzdělávání. Vymezeny budou současné přístupy ke vzdělávání žáků se SPU na základní a střední škole společně s možnostmi rozvoje osobnosti žáků. V rámci předmětu jsou vymezeny metody zaměřené na reedukaci jednotlivých poruch: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie a možnosti kompenzace. Student si osvojí základní terminologii z oblasti specifických poruch učení a současných postupů aplikovaných při vzdělávání žáků se SPU.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: definovat základní terminologii vztahující se ke specifickým poruchám učení; popsat projevy jednotlivých typů specifických poruch učení; orientovat se v systému vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení; definovat služby pedagogicko-psychologického poradenství ve vztahu vůči žákům se specifickými poruchami učení; popsat základní postupy v edukaci žáků se specifickými poruchami učení.
Osnova
 • Definice specifických poruch učení. Charakteristika jednotlivých poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmuzie, dyspraxie). Příčiny (etiologie) SPU a jejich projevy. Charakteristika lehké mozkové dysfunkce (LMD), prosté poruchy pozornosti (ADD), poruchy pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD). Deficity dílčích funkcí, screening SPU. Depistáž SPU, explorace (pozorování, rozbor prací žáků) v běžné třídě základní školy. Školní dotazník. Diagnostika specifických poruch učení, diagnostické metody. Vzdělávání žáků se SPU ve školství ČR. Legislativa týkající se SPU. Hodnocení a klasifikace žáků se SPU. Vzdělávání žáků se SPU v běžné třídě základní školy, na střední škole. Dospělost a SPU. Osobnostní specifika osob se SPU (city, volní vlastnosti, vyjadřování, socializace). Základní informace o reedukaci SPU.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012, 237 s. ISBN 9788073152321. info
  neurčeno
 • POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a v dospělosti. Vydání první. Praha: Portál, 2010, 238 stran. ISBN 9788073677732. URL info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009, 263 s. ISBN 9788073675141. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007, 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000, 94 s. ISBN 8085931893. info
Výukové metody
interaktivní seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce. Povinnost účasti alespoň 80 %. Vypracování anotace odborné publikace navazující na téma ze sylabu předmětu. Zakončení = písemný test. K úspěšnému absolvování nutných 75 % správných odpovědí.
Informace učitele
Doplňující informace jsou umístěný ve studijních materiálech daného předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3003