SP3003 Specifické poruchy učení – základy oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/3/0. 3 bloky pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petra Dvořáčková (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3003/Kombi01: So 4. 3. 8:00–13:50 učebna 1, So 29. 4. 8:00–13:50 učebna 1, So 6. 5. 14:00–19:50 učebna 1, I. Jůzová
SP3003/Prez01: Čt 9:00–11:50 učebna 50, I. Jůzová
Předpoklady
požadavky upřesněny na začátku výuky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní informace o specifických poruchách učení (SPU), jejich etiologii a současných formách podpory žáků se SPU v průběhu vzdělávání. Vymezeny budou současné přístupy ke vzdělávání žáků se SPU na základní a střední škole společně s možnostmi rozvoje osobnosti žáků. V rámci předmětu jsou vymezeny metody zaměřené na reedukaci jednotlivých poruch: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie a možnosti kompenzace. Student si osvojí základní terminologii z oblasti specifických poruch učení a současných postupů aplikovaných při vzdělávání žáků se SPU.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: definovat základní terminologii vztahující se ke specifickým poruchám učení; popsat projevy jednotlivých typů specifických poruch učení; orientovat se v systému vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení; definovat služby pedagogicko-psychologického poradenství ve vztahu vůči žákům se specifickými poruchami učení; popsat základní postupy v edukaci žáků se specifickými poruchami učení.
Osnova
 • Definice specifických poruch učení. Charakteristika jednotlivých poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmuzie, dyspraxie). Příčiny (etiologie) SPU a jejich projevy. Charakteristika lehké mozkové dysfunkce (LMD), prosté poruchy pozornosti (ADD), poruchy pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou (ADHD). Deficity dílčích funkcí, screening SPU. Depistáž SPU, explorace (pozorování, rozbor prací žáků) v běžné třídě základní školy. Školní dotazník. Diagnostika specifických poruch učení, diagnostické metody. Vzdělávání žáků se SPU ve školství ČR. Legislativa týkající se SPU. Hodnocení a klasifikace žáků se SPU. Vzdělávání žáků se SPU v běžné třídě základní školy, na střední škole. Dospělost a SPU. Osobnostní specifika osob se SPU (city, volní vlastnosti, vyjadřování, socializace). Základní informace o reedukaci SPU.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 237 s. ISBN 9788073152321. info
  neurčeno
 • POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a v dospělosti. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 238 stran. ISBN 9788073677732. URL info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009. 263 s. ISBN 9788073675141. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 8085931893. info
Výukové metody
interaktivní seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce. Povinnost účasti alespoň 80 %. Vypracování anotace odborné publikace navazující na téma ze sylabu předmětu. Zakončení = písemný test. K úspěšnému absolvování nutných 75 % správných odpovědí.
Informace učitele
Doplňující informace jsou umístěný ve studijních materiálech daného předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP3003