SP3113 Logopedie 3

Pedagogická fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/4/0. 4 bloky pro kombinované studium. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP3112 Logopedie 2
Absolvování předmětu Logopedie 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní poznatky o diagnostice narušené komunikační schopnosti a metodách, které lze v rámci speciálně pedagogické, logopedické diagnostiky použit. V rámci předmětu budou prezentovány možnosti mezioborové spolupráce v realizaci diagnostického procesu, student se seznámí se specifiky spolupráce s klientem, rodiči apod. Výuka zahrnuje teoretické i praktické vstupy v podobě analýzy případových studií, zpracování materiálů a pomůcek, které je možné v diagnostickém procesu využít.
Výstupy z učení
Student se orientuje v možnostech mezioborové spolupráce v rámci komplexní diagnostiky narušené komunikační schopnosti a poradenství poskytovaném cílové skupině – dětem a žákům s narušenou komunikační schopností; • • zná základní postupy diagnostiky narušeného komunikační schopnosti; • • umí popsat základní metody diagnostiky narušené komunikační schopnosti.
Osnova
  • Vymezení problematiky narušené komunikační schopnosti. • • Vybrané formy narušené komunikační schopností - vymezení, etiologie, diagnostika a terapie. mezioborová spolupráce v diagnostickém procesu. Model logopedického vyšetření. • • Obecné postupy logopedického vyšetření. • • Mezioborová spolupráce. • • Spolupráce s dítětem, žákem s narušenou komunikační schopností. • • Charakteristika metod a postupů využívaných v naší logopedické praxi. • • Metody a postupy využívané v diagnostice porozumění řeči. • • Metody a postupy využívané v diagnostice řečové produkce. • • Metody a postupy využívané v diagnostice dílčích složek. • • Tvorba záznamového archu. • • Případové studie – prezentace diagnostických postupů, diskuse. • • Prezentace pomůcek a materiálů – diskuse.
Literatura
    povinná literatura
  • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Illustrated by Richard Šmarda. 2. vydání. V Brně: Edika, 2015. iv, 217. ISBN 9788026606581. info
    neurčeno
  • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie : narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 224 s. ISBN 9788024711102. URL info
  • LECHTA, Viktor a KOL. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003, 360 s. info
  • KLENKOVÁ, Jiřina a Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka. Správný vývoj řeči dítěte. 1. vyd. Brno: MC nakladatelství Brno, 2003. 125 s. info
Výukové metody
seminář, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
zpracování pomůcek a materiálů dle pokynů vyučující a jejich prezentace během zkoušky; předmět je ukončen testem (podmínkou úspěšného zvládnutí je 75 % správných odpovědí), ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SP3113