SP3112 Logopedie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/3/0. 3 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Dezort, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3112/Kombi01: So 7. 10. 14:00–19:50 učebna 34, So 14. 10. 8:00–13:50 učebna 34, Pá 15. 12. 8:00–13:50 učebna 34, J. Dezort
SP3112/Prez01: Po 13:00–15:50 učebna 60, J. Dezort
Předpoklady
SP3111 Logopedie 1
Intaktní komunikační schopnost. Absolvování předmětu SP3111 Logopedie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty se základními možnostmi podpory komunikační schopnosti a logopedické intervence u osob s narušenou komunikační schopností ve všech věkových kategoriích.
Výstupy z učení
• student/ka má přehled o základních přístupech k osobám s vybranými formami narušené komunikační schopnosti;
• má přehled o problematice kontaktu a spolupráce s klienty, s rodiči, zákonnými zástupci, pedagogy a dalšími odborníky v kontextu komplexní podpory;
• umí pracovat s vybranými materiály využívanými v rámci rozvoje komunikační schopnosti.
Osnova
 • Logopedická intervence u vybraných forem narušené komunikační schopnosti.
 • Přístupy k rozvoji komunikační schopnosti u vybraných forem NKS.
 • Přístupy k rozvoji foneticko-fonologické jazykové roviny.
 • Materiály vhodné pro rozvoj foneticko-fonologické jazykové roviny.
 • Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace osob s vybranými formami NKS v kontextu sociální inkluze.
 • Možnosti komunikace a spolupráce s klientem.
 • Možnosti komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci/rodinou klienta.
 • Možnosti mezioborové spolupráce.
Literatura
  povinná literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
  doporučená literatura
 • Dostálová, A., Mukulajová, M. (2004). V krajině slov a hlásek. Bratislava: Dialóg.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0. info
 • NEUBAUER, Karel. Artikulace a fonologické rozlišování hlásek : jak předcházet rozvoji odchylek výslovnosti u dětí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2011. 63 s. ISBN 9788073111182. info
 • Klinická logopedie. Edited by Eva Škodová - Ivan Jedlička. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 612 s., ob. ISBN 80-7178-546-6. info
 • ALLEN, K. Eileen a Lynn R. MAROTZ. Přehled vývoje dítěte : od prenatálního období do 8 let. Translated by Petra Vlčková. Vydání první. Praha: Portál, 2002. 187 stran. ISBN 8071786144. info
 • STRASSMEIER, Walter. 260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. Vyd. 1. Praha: Portál, 1996. 291 s. ISBN 8085282879. info
Výukové metody
konzultace, teoretická příprava, studium odborné literatury, diskuze s praktickými příklady, příprava seminární práce-prezentace podkladů pro tvorbu pomůcky pro fixaci a automatizaci hlásek
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou z témat předmětů Logopedie 1 + Logopedie 2 a prezentací seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP3112