SP3611 Speciální pedagogika I

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3611/Kombi01: Pá 19. 11. 8:00–13:50 učebna 30, So 27. 11. 8:00–13:50 učebna 30, L. Gajzlerová
SP3611/Prez01: St 22. 9. až St 15. 12. St 18:00–19:50 učebna 32, L. Gajzlerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenta se systémem a podmínkami vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), základní terminologií a poradenskými službami v souladu s platnou legislativou.
Výstupy z učení
Student:
získá základní teoretické poznatky v oblasti vzdělávání žáků se SVP;
ovládá základní terminologii vztahující se k jednotlivým oblastem speciální pedagogiky;
orientuje se v rámcové legislativě vzdělávání dítěte/žáka se SVP;
orientuje se v systému podpory dítěte/žáka se SVP.
Osnova
 • Speciálně pedagogická terminologie. Vymezení základních pojmů, vztahujících se k podpoře dětí/žáků se SVP při jejich vzdělávání.
 • Rozdělení a charakteristika cílových skupin.
 • Poradenský systém: pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, školská poradenská zařízení).
 • Systém vzdělávání: oblasti a možnosti podpory dětí/žáků se SVP.
 • Inkluze, rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělávání (legislativní podmínky inkluze, školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR).
 • Organizační a personální zabezpečení vzdělávání žáků se SVP. Implementace podpůrných opatření.
 • Systém kurikulárních dokumentů (podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, RVP).
Literatura
  povinná literatura
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných , ve znění dalších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vč. příloh), ve znění dalších předpisů
 • VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 317 stran. ISBN 9788026209379. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a uprav. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Edited by Viktor Lechta. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 435 stran. ISBN 9788073676797. info
  doporučená literatura
 • časopis Speciální pedagogika, ISSN 1211-2720
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • KUCHARSKÁ, Anna, Jana MRÁZKOVÁ, Renata WOLFOVÁ a Václava TOMICKÁ. Školní speciální pedagog. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 223 stran. ISBN 9788026204978. info
Výukové metody
Teoretická příprava v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přednáška, analýza dokumentů, samostudium
Metody hodnocení
Písemný test s uzavřenými otázkami. Podmínky a hodnocení budou upřesněny vyučujícími v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SP3611