SP3620 Obor: Oftalmopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/4/0. 4 bloky pro kombinované studium. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SP3620 , SP3630 , SP3670 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podrobné seznámení s oborem oftalmopedie na úrovni bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání v celoživotním pojetí. Studentům bude prezentováno vymezení oboru a jeho mezioborového postavení, systém vzdělávání této cílové skupiny u nás a specifická opatření a podpora v raném, předškolním a ve školním věku.
Výstupy z učení
studenti by měli být v závěru kurzu schopni: - vymezit zrakové postižení, výskyt a příčiny, kombinované postižení, zvláštnosti psychických procesů a vývoj osobnosti u osob se zrakovým postižením; -znát specifika u dítěte s postižením zraku v raném, předškolním a ve školním věku, poradenství a intervenci; - rozumět systému vzdělávání pro zrakově postižené u nás, znát technické pomůcky a vybavení, úlohu speciálně pedagogických center; - umět specifikovat Braillovo písmo, způsoby jeho zápisu a základní pomůcky pro osoby s postižením zraku různého věku
Osnova
 • 1. Paradigma oftalmopedie - vymezení oboru, historie podpory osob s postižením zraku u nás a v zahraničí, mezioborová spolupráce
 • 2. Okruh osob se zrakovým postižením. Vliv zrakového postižení na osobnost jedince (vnímání, myšlení, pozornost, chování, řeč). Psychomotorický vývoj těžce zrakově postiženého dítěte.
 • 3. Fyziologie procesu vidění. Vývoj zrakového vnímání.
 • 4. Zrakové vady, typy zrakových vad, etiologie, projevy. Vyšetření zraku a zrakových funkcí.
 • 5. Raná péče - dítě raného věku se zrakovým a s kombinovaným postižením a jeho rodina - potřeby, poskytované služby, poradenství a intervence.
 • 6. Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku, školní zralost a školní připravenost (předškolní výchova, dítě s narušeným binokulárním viděním a reedukace těchto vad)
 • 7. Dítě se zrakovým postižením ve školním věku. Specifika výuky a podpory.
 • 8. Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a práce s nimi. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání žáků s postižením zraku.
 • 9. Systém vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ČR od předškolního věku po adolescenci.
 • 10. Poradenství, podpora a intervence v období předškolní a školní docházky a následně v oblasti tyflorehabilitace. Orientace v prostoru a samostatný pohyb osob s postižením zraku.
 • 11. Komunikace osob s postižením zraku - výuka Braillova písma a jeho zápis. Přístup k informacím.
Literatura
  povinná literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
  doporučená literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra. Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 54 s. ISBN 978-80-210-9590-8. Čítárna Munispace info
 • JANKOVÁ, Jana a Dagmar MORAVCOVÁ. Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Vydání první. Praha: Pasparta, 2017. 116 stran. ISBN 9788088163619. info
 • BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2. info
 • KOCHOVÁ, Klára a Markéta SCHAEFEROVÁ. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. 174 s. ISBN 9788026207825. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
  neurčeno
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
Výukové metody
Videa, prezentace, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení - úspěšné složení zkoušky (70% správných odpovědí), seminární práce, prezentace na zvolené téma. Účast min. 70%.
Informace učitele
Informace budou vyučujícím upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SP3620