SP3670 Obor: Surdopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/4/0. 4 bloky pro kombinované studium. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SP3620 , SP3630 , SP3670 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umět definovat specifika péče o osoby se sluchovým postižením od narození do konce života. Orientovat se v možnostech diagnostiky sluchových vad; umět vyjmenovat typické odchylky ve vývoji řeči u dětí se sluchovým postižením; umět odůvodnit potíže při čtení s porozuměním u osob s prelingvální sluchovou vadou a znát zvláštnosti jejich písemného projevu; orientovat se v možnostech kompenzace sluchových vad a vyjmenovat kompenzační pomůcky využívané osobami se sluchovým postižením. Student je schopen charakterizovat možnosti a průběh včasné intervence jedinců se sluchovým postižením; umět popsat strukturu komplexní péče; systém vzdělávání; možnosti profesního uplatnění; dále bude seznámen s jednotlivými vizuálněmotorickými komunikačními systémy; znát možnosti tlumočení z/do znakového jazyka a umět popsat způsob péče možnosti komunikace u osob s duálním smyslovým postižením.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: • student umí definovat specifika péče o osoby se sluchovým postižením; • orientuje se v možnostech kompenzace sluchových vad; • umí popsat strukturu komplexní péče a systém vzdělávání; • je seznámen s jednotlivými vizuálně-motorickými komunikačními systémy.
Osnova
  • • Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu oboru surdopedie. • Význam sluchu, stavba ucha, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového analyzátoru, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, screeningová vyšetření, osobnost jedince se sluchovým postižením. • Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u jedinců se sluchovým postižením, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, charakteristika hlasového projevu u jedinců se sluchovým postižením. • Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy osob se sluchovým postižením – přehled a popis, vizuálně motorické komunikační systémy – český znakový jazyk, znakovaná čeština. • Individuální sluchová protetika, přístroje pro individuální logopedickou péči, kompenzační pomůcky a jejich význam, kochleární implantát, metodika práce se sluchadly a kochleárním implantátem. • Průkopníci vzdělávání neslyšících (ob. 16. – 17. století), rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, milánský kongres, péče o jedince se sluchovým postižením v českých zemích.
Literatura
    povinná literatura
  • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014. 375 stran. ISBN 9788090386327. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 9788026200840. info
  • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Logopedie & surdopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 118 stran. ISBN 9788073151362. info
    doporučená literatura
  • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
Výukové metody
Semináře. Student v průběhu semestru absolvuje průběžné testování (online) a zpracuje seminární práci. Téma a forma budou upřesněny vyučujícím: studium odborného textu, myšlenková mapa, případová studie. Informace budou aktualizovány v Interaktivních osnovách v Informačním systému MU.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test.
Informace učitele
www.detskysluch.cz www.cktzj.com www.ruce.cz www.ticho.cz www.pevnost.com www.lorm.cz www.teiresias.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SP3670