SP3699 Inkluzivní vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Studium oboru Speciální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném vzdělávacím systému v ČR a jeho komparace s vybranými vzdělávacími systémy v jiných státech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen zformulovat teoretické znalosti a aplikovat praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou organizaci výuky v inkluzivní třídě a spolupráci s ostatními pedagogy a odborníky.
Osnova
  • Osnova 1. Historický vývoj přístupů k osobám s postižením 2. Definice pojmů (inkluze, asistent pedagoga, inkluzivní učitel) 3. Systém vzdělávání s důrazem na inkluzivní vzdělávání 4. Legislativní podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5. Podpůrná opatření - (asistent pedagoga, IVP atd.) 6. Materiální a organizační podmínky pro realizaci inkluzivního vzdělávání 7. Výukové strategie v inkluzivním vzdělávání 8. Spolupráce s rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 9. Strategie pro samostatné učení. 10. Úloha asistenta pedagoga při společném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků intaktních.
Literatura
    neurčeno
  • Hájková, V., Strnadová, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. 217 s. ISBN 978-80-247-3070-7.
  • VIKTORIN, Jan. Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách : výzkumný projekt. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 171 stran. ISBN 9788021090767. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, skupinové projekty a jejich prezentace a diskuse nad nimi. Diskuse s odborníky.
Metody hodnocení
Docházka: 75% v prezenčním studiu, 50% v kombinovaném studiu. Studenti zpracují úvahu na téma: Inkluzivní vzdělávání (vlastní zkušenosti s inkluzí v praxi, vlastní názory a hodnocení inkluzivních snah v naší společnosti). Rozsah: 3 - 5 stran A4. Práci studenti zavěsí do Odevzdávárny předmětu. Nebo zpracují skupinový projekt: 1. Vytvořit modelový individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Připravit vyučovací hodinu v modelové inkluzivní třídě s využitím osvojených výukových strategií. 3. Na modelovém případu promyslet materiálně-technická a organizační opatření nezbytná pro úspěšnou inkluzi modelového žáka se SVP. 4. Připravit podklady pro interview s rodiči žáka se SVP. Projekt bude následně ve výuce prezentován, diskutován a hodnocen. Náhradní práce (pro studenty, kteří budou v zahraničí): zpracování eseje na téma - Podmínky inkluze v základním vzdělávání v zahraničí. Pro hodnocení je nutné, aby se každý student podílel na přípravě projektu.
Informace učitele
Informace upřesní vyučující na začátku semestru. Další literatura: MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Jinočany: HaH, 1995 MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994 MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1994 MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1991 MATĚJČEK, Z. Po dobrém nebo po zlém. Praha: Portál, 1993 MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál,1995 NOVÁK, J. Dyskalkulie. Praha: Augusta, 1997 POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997 POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 1998 POKORNÁ, V. Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii dyskalkulii. Praha: Fortuna, 1994 POKORNÁ, V. Poruchy chování u dětí a jejich náprava. Praha: UK, 1992 SINDELAROVÁ, B. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, 1996 SERFONTEIN, G. Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 1999 SMUTNÝ, R., ŠAFROVÁ, A. Využití výpočetní techniky při reedukaci specifických poruch učení. Brno: Paido, 1998 SOVÁK, M. Metodika psaní leváků. Praha: SPN, 1984 ŠAFROVÁ, A. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 68 - 89 ŠAFROVÁ, A. Specifické poruchy učení a chování. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 98-129 TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997 TŘESOHLAVÁ, Z., ČERNÁ, M., KŇOURKOVÁ, M. Dříve než půjde do školy. Praha: Avicenum, 1990 TYMICHOVÁ, H. Nauč mne číst a psát. Praha: SPN, 1992 VOJTÍK, V., MACHOVÁ, J., BŘICHÁČEK, V. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha: SPN, 1990 ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 1994, 2001. www.european-agency.org
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SP3699