SPDC007 Metodologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPDC002 Metodologie 1
Metodologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti z předmětu Metodologie 1, zejména ve vztahu k metodologii a technikám, které studující využijí při zpracování svého dizertačního výzkumu. Pozornost bude věnována také prezentaci výzkumných dat a zjištění v samotném textu dizertace. V oblasti kvalitativního výzkumu se studující seznámí se specifiky, která provázejí vstup do terénu, sběr a zpracování dat. V rámci zpracování kvantitativních dat budou studenti schopni pracovat se statistickým souborem, statistickou jednotkou, mírami centrální tendence (průměr, medián, modus) a mírami rozptylu (variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka). Dokáží poukázat na rozdíly v používání parametrických a neparametrických statistických metod a provést základní operace inferenční statistiky. Naučí se pracovat se základními funkcemi ve statistickém programu (STATISTICA, SPSS). Studující nabydou zkušenosti také s prezentací výzkumných zjištění na veřejném fóru (odborné konferenci).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reflektovat ve vlastním výzkumu specifika, která provázejí vstup do terénu, sběr a zpracování dat a také prezentaci výzkumných zjištění ve speciální pedagogice
- používat techniky sběru a zpracování dat, které studující využijí při zpracování svého disertačního výzkumu
- prezentovat výzkumná data a zjištění v samotném textu disertace
- prezentovat vlastní výzkumná zjištění v rámci národních nebo mezinárodních odborných konferencí
Osnova
 • Osnova: Metody a techniky výzkumu Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum Hypotézy Operacionalizace hypotéz Fáze výzkumného šetření Typy výzkumů.
Literatura
  povinná literatura
 • Rumrill, P. D., Cook, B. G., & Wiley, A. L. (Eds.). (2011). Research in special education: Designs, methods, and applications. Charles C Thomas Publisher.
 • Kratochwill, T. R., & Levin, J. R. (2014). Single-case intervention research: Methodological and statistical advances. American Psychological Association.
 • Bruce, S., & Pine, G. (2010). Action research in special education. Columbia University: Teacher Collage
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Translated by Marie Černá. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 151 stran. ISBN 9788074190339. info
  doporučená literatura
 • Chenail, R. J. Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě. Biograf Bulletin, 1998, 16.1998: 29-37.
 • Delamont, S. Fieldwork in educational settings: Methods, pitfalls and perspectives. Psychology Press, 2002.
 • Řiháček, T. et al. (2013) Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. MU.
 • Creswel, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Fifth edition. Los angeles: University of Nebraska–Lincoln.
 • Louis, C., Lawrence, M., & Keith, M. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • HLAĎO. Recenze knihy CHRÁSKA, M., KOČVAROVÁ, I. Kvantitativní design v pedagogických výzkumech začínajících akademických pracovníků. In Pedagogická orientace. 2016. s. 146–152. ISSN 1211-4669. info
 • CHARMAZ, Kathy. Constructing grounded theory. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2014. xxi, 388. ISBN 9780857029133. info
 • KNECHT, Petr a Dominik DVOŘÁK. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 4, s. 554-578. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-554. URL info
 • KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Translated by Marie Černá. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 151 stran. ISBN 9788074190339. info
Výukové metody
Seminář, zpracovávání disertační práce se zaměřením na výzkumný projekt.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Rozprava nad vlastním výzkumným projektem před jeho dokončením.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.