ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu
Název anglicky How to write qualitatively oriented research studies. Quality in qualitative research
Autoři ŠEĎOVÁ, Klára (203 Česká republika, domácí) a Roman ŠVAŘÍČEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost, 2013, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full text
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066397
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478
Klíčová slova anglicky quality in qualitative research; qualitative research; quality criteria; academic writing
Štítky rivok, RIVZ
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., učo 23233. Změněno: 18. 11. 2014 11:42.
Anotace
Cílem této metodologické studie je definovat základní pravidla dobré kvalitativně orientované empirické studie, to znamená výzkumné zprávy prezentující výsledky kvalitativního výzkumného šetření, která je určena k publikaci v odborném vědeckém časopise. Sdílíme přitom odstup vůči jednoznačně formulovaným kritériím kvality kvalitativního výzkumu, která mohou omezovat autonomii výzkumníka v rozhodování o vlastních postupech. Naše pravidla je proto třeba vnímat jako rámcová doporučení, která umožní autorovi udržet kontrolu nad kvalitou vlastního výzkumu. Uváděná pravidla se vztahují ke čtyřem klíčovým oblastem výzkumné zprávy: věnujeme se (1) teoretickému rámci studie, (2) popisu plánu a průběhu výzkumu, (3) výstupům z analýzy a interpretaci dat a (4) jazyku a stylu psaní výzkumné zprávy. Postupně definujeme 16 základních pravidel kvalitativního psaní, která vykládáme za pomoci metodologické literatury a komentovaných příkladů z publikovaných i nepublikovaných kvalitativních studií. Domníváme se, že uvedená pravidla lze doporučit začínajícím autorům odborných vědeckých textů určených pro recenzované pedagogické časopisy jako základní vodítka.
Anotace anglicky
The aim of this methodological study is to define basic rules of a good qualitatively oriented empirical study, that means a research report presenting results of qualitative research which is intended for publication in a scientific journal. At the same time we share a distance from explicitly formulated quality criteria of qualitative research that might limit the autonomy of researcher when choosing own research methods and procedures. Our rules should therefore be seen as framework recommendations which enable authors to retain control over the quality of their own research. Presented rules apply to the four key areas of the research report: we address (1) theoretical part of the study, (2) description of the plan and conduct of the research, (3) outcomes of analysis and interpretation of data, and (4) language and style of writing the research report. Gradually we define 16 basic rules of quality writing that we interpret with the aid of methodological literature and annotated examples from published and unpublished qualitative studies. We believe that these rules can be recommended as basic guidelines to beginning authors of scientific texts intended for peer-reviewed journals.
Návaznosti
GA13-23578S, projekt VaVNázev: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Grantová agentura ČR, Učitel a žáci v dialogickém vyučování
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2024 09:19