SPDC010 Profilace - širší vědní základ - Adiktologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován jednomu z typů sociálních patologií-problematice závislostí. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, v historickém kontextu je popisováno užívání návykových látek. Studenti se dozvídají o nejvýznamnějších skupinách drog, jejich účincích a typech návykového chování, vzniku, typech a kritériích závislosti, společenské a individuální nebezpečnosti drog. Stranou nezůstává ani drogová epidemiologie-mapování drogové scény, typy studií, monitoring, legislativní pohled na drogy v ČR i v Evropě. K lepší orientaci pedagoga může přispět přehled znaků, upozorňující na zneužívání drog doma, ve škole, v zaměstnání, možnosti intervence a laické první pomoci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat prohloubené znalosti o problematice návykových látek a návykovém chování, o jejich účincích na lidský organismus
- Mít přehled o typech závislostí, kritériích její diagnostiky, o preventivní léčbě
- Upevnit si znalosti a dovednosti spojené s poskytováním laické první pomoci
- Získat poznatky o základech drogové epidemiologie a školní primární prevence sociálních patologií
Po úspěšném absolvování předmětu stutent získá představu o domácí a zahraniční drogové scéně, skupinách nejčastěji zneužívaných návykových látek, procesu vzniku závislosti a jejím neurochemickém podkladě. Dovede se orientovat v prevenci patologických závislostí a primárně preventivních programech. Bude moci samostatně navrhnout a připravit preventivní projekt a realizovat jej ve školních podmínkách.
Osnova
 • 1. Základní terminologie (pojmy, definice, klasifikace dle MKN a DSM).
 • 2. Historie užívání drog (společenská kontrola, obřady, léčitelství, honba za požitky, rozdíly mezi přírodními národy a industriální společností).
 • 3. Drogová závislost (příčiny vzniku, hlediska, posuzování, projevy).
 • 4. Vlivy podílející se na vzniku drogové závislosti,varovné příznaky počínající drogové závislosti.
 • 5. Nejvýznamnější látky a skupiny drog, náhražkové látky, návykové chování, virtuální drogy.
 • 6. Drogová epidemiologie (vnik, vývoj, význam, náplň oboru, možnosti studia drogové scény).
 • 7.Vývoj a současný stav drogové scény v České republice a ve světě.
 • 8. Možnosti intervence-poradenství a léčba drogových závislostí.
 • 9. První pomoc při stavech akutní intoxikace návykovými látkami.
 • 10. Společenská a individuální nebezpečnost drog.
 • 11. Trestní odpovědnost a současná legislativa v oblasti omamných a psychotropních látek.
Literatura
  povinná literatura
 • Addiction medicine. Edited by Noeline Latt. New York: Oxford University Press, 2009. xxxi, 459. ISBN 9780199539338. info
 • Addictive behaviors : new readings on etiology, prevention, and treatment. Edited by G. Alan Marlatt - Katie Witkiewitz. 1st ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2009. xii, 778. ISBN 1433804026. info
 • Principles of addiction medicine. Edited by Richard K. Ries - David A. Fiellin - Shannon C. Miller - Richard Saitz. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. xxix, 1570. ISBN 9780781774772. info
 • THOMBS, Dennis L. Introduction to addictive behaviors. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2006. xiii, 322. ISBN 1593852789. info
 • Substance abuse : a comprehensive textbook. Edited by Joyce H. Lowinson. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. xxiv, 1421. ISBN 0781734746. info
  doporučená literatura
 • KACHLÍK, P. Elektronický učební text k problematice závislostí. Dostupné na adrese: http://www.ped.muni.cz/wsedu/zdroj_mat/stud_mat/Drogy.pdf
 • (2001). Adiktologie: Odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Tišnov: Sdružení SCAN
 • (2018). Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. Třebotov: SCAN, z.s..
 • NEŠPOR, Karel. Adiktologie pro všeobecné praktické lékaře. Edited by Petr Herle. 1. vydání. Praha: Raabe, 2019. 132 stran. ISBN 9788074964107. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 204 stran. ISBN 9788027103874. info
 • KALINA, Kamil. Klinická adiktologie. Vydání 1. Praha: Grada publishing, 2015. 696 stran. ISBN 9788024743318. info
 • KALINA, Kamil. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 527 stran. ISBN 9788024743615. info
 • MILLER, Geraldine A. Adiktologické poradenství. Translated by Jiří Bareš. 1. české vyd. Praha: Galén, 2011. 461 s. ISBN 9788072627653. info
 • KACHLÍK, Petr. Škola a zdraví pro 21. století, 2011 : mapování drogové scény, aktivit a úrovně protidrogové prevence na Masarykově univerzitě. 1. vyd. Brno: MSD, 2011. 343 s. ISBN 9788073921873. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. info
 • Supervize v adiktologické praxi. Edited by Jiří Broža. Vydání 1. Praha: Triton, 2009. 156 stran. ISBN 9788073872090. info
 • KALINA, Kamil. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 388 s. ISBN 9788024714110. info
 • ŠEJVL, Jaroslav. Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 151 stran. ISBN 9788024613499. info
 • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 150 s. ISBN 80-7178-432-X. info
Výukové metody
Přednáška s výkladem obtížných partií látky, teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba - reakce studentů během přednášky či v konzultačních hodinách.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Typ zkoušky: písemný test v rozsahu 30 otázek z probírané problematiky (okruhy viz níže). Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. K úspěšnému ukončení předmětu je třeba dosáhnout nejméně 50 % správných odpovědí.

Okruhy témat k písemnému testu 1. Základní terminologie (droga, závislost, tolerance, úzus, misúzus, abúzus, syndrom z odnětí, slangové výrazy).
2. Historie (užívání drog v souvislosti s vývojem různých kultur, rituály, společenská kontrola).
3. Drogová závislost (pojem, rozdělení, příklady, kritéria, kariéra narkomana, experimentátor, uživatel, závislý, vývoj drogové závislosti v čase).
4. Vlivy podílející se na vzniku drogové závislosti (čtyřčlenný model: spouštěč, droga, osobnost, prostředí. Význam jednotlivých složek).
5. Varovné příznaky počínající drogové závislosti (čeho si mohou všimnout rodiče, pedagogové, přátelé, spolupracovníci, možné, pravděpodobné a jisté známky zneužívání drog).
6. Nejvýznamnější zneužívané látky a skupiny drog-výskyt, vzhled, účinky, rizika, návyk (alkohol, tabák, typy alkoholismu, stimulancia - kofein, pervitin, kokain, taneční drogy, opiáty - opium, morfin, kodein, heroin, braun, jiné tlumivé prostředky kromě opiátů, zvl. léky, produkty konopí - marihuana, hašiš, hašišový olej, halucinogeny - LSD, psilocin, psilocybin, bufonin, meskalin, čichání těkavých látek, návykové chování, virtuální drogy - gambling, televize, video, sekty).
7. Epidemiologie (metody sledování drogového problému, prevalence, incidence, deskripce, epidemiologické studie, jejich význam a typy).
8. Vývoj a současný stav drogové scény v České republice a ve světě (ohrožené populační skupiny a regiony, rozšířené typy drog, trendy).
9. Možnosti intervence-poradenství a léčba drogových závislostí (strategie a systém poradenství, léčby a prevence patologických závislostí včetně alkoholismu a tabakismu, státní a nestátní organizace zabývající se léčbou, prevencí a resocializací).
10. První pomoc při intoxikaci návykovými látkami (akutní intoxikace drogami, hlavní příznaky a postupy, kardiopulmocerebrální resuscitace, šok).
11. Trestní odpovědnost a současná legislativa v oblasti omamných a psychotropních látek (výroba, držení, distribuce, konzumace, množství menší než malé, postihy, zákonné normy a ustanovení, trestní a přestupkový zákon).
12. Společenská a individuální nebezpečnost drog (aboliční přístup ke drogám, legalizace návykových látek, limity, rizika, dopady zneužívání drog na zdraví jedince a chod společnosti, vazby na závislost).
13. Lékařské využití některých drog (kontrolovaná aplikace drog v medicíně lege artis, závislost na lécích, závislosti všedního dne).
14. Relevantní zdroje informací o drogách (odborná i populárně naučná literatura, elektronická média vč. internetu,.sběr, třídění, hodnocení a použití získaných informací).
Informace učitele
Elektronický učební text: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/pdf/Kachlik_NavykoveLatky.pdf Podíl samostatné práce studentů:
Seznámení s literárními prameny o problematice návykových látek, drogové závislosti, prevenci, epidemiologii, orientace v základních medicínských pojmech.
Práce se zdroji informací na Internetu (virtuální studovna, knihovní katalogy, domácí a zahraniční WWW stránky).
Prostudování statí, pojednávajících o základech anatomie a fysiologie lidského organismu.
Samostatná příprava podle okruhů k písemné zkoušce (testu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC010