SPDC014 Profilace - širší vědní základ - Oftalmopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále prohlubobat znalosti v oblasti specifik psychomotorického vývoje jedince se zrakovým postižením. Poznávat hlouběji metody reedukace a kompenzace z pohledu oftalmopedického.
Na konci kurzu se bude student dobře oriemtovat ve školské problematice na poli zrakového postižení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat rozšířené znalosti o problematice intervence osob se zrakovým postižením
- Osvojit si speciální diagnostické a podpůrné metody práce - Umět zaměřit poskytovanou podporu na jedince od raného věku po dospělost
- Umět propojit poznatky z dalších oborů – psychopedie, somatopedie, logopedie a surdopedie a z medicínských oborů (oftalmologie, neurologie, ORL foniatrie)
- Umět se orientovat v odborné literatuře naší i zahraniční a v elektronických databázích
- Umět využít získané poznatky ke zpracování přehledové studie z oboru oftalmopedie
- Umět zpracovat případovou s využitím poznatků z oftalmopedie, psychologie handicapu a poruch psychického vývoje.
Osnova
 • OBECNÉ okruhy:
 • • Vývoj vztahu společnosti ke zrakově postiženým
 • • Paradigma oftalmopedie v rámci paradigmatu speciální pedagogiky
 • • Specifika psychomotorického vývoje jedince se zrakovým postižením z pohledu vývojových stadií Eriksona a Piageta
 • • Metody reedukace a kompenzace z pohledu oftalmopedického
 • • Školská problematika na poli zrakového postižení
 • • Neziskový sektor jako jeden z pilířů komprehensivní rehabilitace zrakově postižených (raná péče, Tyfloservis, Tyflocentrum, SONS, LORM)
 • • Postproduktivní věk u jedinců se zrakovým postižením a jejich aktivizace
 • SPECIALIZAČNÍ OKRUHY:
 • • Raná intervence u dětí se zrakovým postižením
 • • Spolupráce s rodinou dítěte se zrakovým postižením
 • • Poruchy binokulárního vidění u předškolních dětí, reedukace
 • • Specifika výuka žáků slabozrakých a nevidomých
 • • Zrakové postižení a fenomén kombinovaného postižení
 • • Edukace jedinců slepohluchých.
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Pavel. Zraková postižení - behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. 136 s. ISBN 978-80-271-2110-6. info
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • PARKER, Victoria. I know someone with a visual impairment. Chicago, Illinois: Heinemann Library, 2011. 32 s. ISBN 9781432945787. info
 • Teaching pupils with visual impairment : a guide to making the school curriculum accessible. Edited by Ruth Salisbury. 1st publ. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008. xi, 159. ISBN 9781843123958. info
 • WHITMAN STEINGOLD, Rita. Taking visual impairment to school. Illustrated by Tom Dineen. Plainview: JayJo Books, 2004. [30] s. ISBN 1891383272. info
 • DYCK, Herman van. Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými. Translated by Jarmila Malá. 2. vyd. Praha: Tyfloservis SONS, 2000. 30 s. ISBN 809020256X. info
 • ŠVECOVÁ - KVĚTOŇOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. 70 s. ISBN 80-85931-84-2. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
  doporučená literatura
 • Vítková, M. (2001). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.
 • Jesenský, J. (2009). K základním problémům tvorby map pro zrakově postižené. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.
 • Vágnerová, M. (2003). Oftalmopsychologie dětského věku. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.
 • GREELEY, J. C. a Melinda Doyle MCCALL. Teaching life differently : the expanded core curriculum for babies and young children with visual impairment. Watertown: Perkins School for the Blind, 2018. 271 stran. ISBN 9781947954724. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Kamila a Jitka VÍTOVÁ. "Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy". Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 146 stran. ISBN 9788074354243. info
 • MATYSKOVÁ, Kateřina. Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. 1. vyd. Praha: Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, 2009. 60 s. ISBN 9788086932248. info
 • NOVOHRADSKÁ, Hana. Vybrané kapitoly z oftalmopedie. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009. 85 s. ISBN 9788073687311. info
 • JESENSKÝ, Ján. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 s. ISBN 9788086723495. info
 • WIENER, Pavel. Prostorová orientace zrakově postižených. 3., upr. vyd. Praha: [Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS], 2006. 168 s. ISBN 8023967754. info
 • SMÝKAL, Josef. Tyflopedický lexikon jmenný. 2. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006. 454 s. ISBN 8086413306. info
 • Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí : Hradec Králové, 21.-23.9.2001. Edited by Ján Jesenský. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 310 s. ISBN 8070410418. info
 • KEBLOVÁ, Alena. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001. 67 s. ISBN 8072161911. info
 • JESENSKÝ, Ján. Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace. Praha: Aeterna, 1992. 96 s. ISBN 8090095011. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Další požadavky ke zkoušce:
Případová studie (10 stran) včetně zpracovaného rehabilitačního plánu (min. 2 strany).
Informace učitele
Návrh témat disertační práce
• Školské aspekty integrace nevidomých studentů na běžných gymnáziích
• Analýza úspěšnosti použití bílých holí dle jednotlivých parametrů
• Komparace rodin s dítětem se zrakovým postižením a s více vadami v závislosti na působení středisek rané péče
• Představy jedinců s těžkým zrakovým postižením dle různých kritérií
• Komparace přístupů k edukaci jedinců se zrakovým postižením v České republice a ve Finsku

Další literatura:
CORN, A. L., MARTINEZ, I., HLAVÁČKOVÁ, E., SKALICKÁ, M., VACHULOVÁ, J. Máte ve třídě zrakově postižené dítě. Praha: SRP, 1993
ČÁLEK, O. a kol. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: SPN, 1991
ČÁLEK, O. Raný vývoj dítěte nevidomého od narození. Praha: UK, 1984.
EDELSBERGER, K., KÁBELE, F. Defektologický slovník. Praha: SPN, 1984
HEINER, D., SKALICKÁ, M. Učíme se dívat. Praha: SRN, 1995
HYVÄRINEN, L. Dopad zrakového postižení na celkový vývoj. Seminář 1. a 2. 6. 1994. Praha: FN Motol
CHENOVÁ, D. Rodiče a malé zrakově postižené děti. Praha: SRP, 1994
JEŘÁBEK, J. Oftalmologie pro pedagogy. Praha: 1979
JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky. Praha: SPN, 1988
JESENSKÝ, J. Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 1995
KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996
KEBLOVÁ, A. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha: Septima, 1996
KEBLOVÁ, A. Čich, hmat, sluchové vnímání, náprava binokulárních poruch. Praha: Septima, 1999
KOWALIK, S., BANKA, A. Perspektivy rehabilitace hluchoslepých. Praha: Wagner Press, 2000.
KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996
KVĚTOŇOVÁ, ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000, 70 s. ISBN 80-85931-84-2.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 163-169
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Speciálně pedagogické působení na zrakově postižené dítě ve smyslu reedukace a kompenzace zraku. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 118-123
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J., VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999
LOPUCHOVÁ, J. Terminologický slovník pedagogiky zrakovo postihnutých. Bratislava: Iris, 1999
LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie I. a II. Olomouc: UP, 1988
LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. Tyflopedie III. Olomouc: UP, 1991
LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc: UP, 2001.
LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Sciencia, 2000. ISBN 80-7183-225-1.
LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Sciencia, 2001. ISBN 80-7183-226-1.
MASON, H., Mc Call S. Visual Impairment. London: David Fulton Publishers, 1997
MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996
MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dítěte. Brno: Paido, 2000
NIELSEN, L. Dotýkej se, ať pochopíš. Praha: SRP, 1996
NIELSEN, L. Učení zrakově postižených dětí. Praha: 1998
NOVÁK, J. Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené. Brno: Paido, 1997.
PILAŘOVÁ, M., HRADÍLKOVÁ, T. Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence. Praha: Futurum, 1999.
POŽÁR, L. Patopsychológia postihnutého dieťata. Bratislava: UK, 1987
POŽÁR, L. Školská integrácia dětí a mládeže s poruchami zraku. Bratislava: UK, 1996
Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Praha: SRP, 1998
RIEBEL, O. Vybrané kapitoly z oftalmologie. Praha: SPN, 1985
Sborník příspěvků I. mezinárodní konference k problematice vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením. Blansko: 2001.
Sborník odboru speciálního školství. Praha: MŠMT ČR, 1998.
SMÝKAL, J. Hovory s rodiči. Praha: ÚV Svazu invalidů, 1988
SMÝKAL, J. Pohled do dějin slepeckého písma. Praha: ČUNS, 1994
SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-226-X.
Úprava prostředí pro výchovu a vzdělávání hluchoslepých. Olomouc: UP
VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: UK, 1995
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004, 463 s. ISBN 80-7315-071-9.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
WAREN, D. H. Blindness and Early Childhood Development. American Foundation for the Blind. NY 1989
WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: Avicenum, 1986
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC014