SPDC015 Profilace - širší vědní základ - Psychopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubit znalosti z psychopedie a propojit je se znalostmi z dalších oborů – psychologie, sociologie, medicínské obory (psychiatrie, neurologie).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat prohloubené znalosti z psychopedie
- Získat prohloubené znalosti z poruch autistického spektra (PAS)
- Umět je propojit se znalostmi z dalších oborů – psychologie, sociologie, medicínské obory (psychiatrie, neurologie)
- Umět se orientovat v odborné literatuře naší i zahraniční a v elektronických databázích
- Umět zpracovat případovou studii s využitím poznatků z psychopedie, psychologie handicapu a poruch psychického vývoje.
Osnova
 • OBECNÉ OKRUHY:
  • Vývoj vztahu společnosti k osobám s mentálním postižením.
  • Vymezení kategorie osob s mentálním postižením, stupně postižení.
  • Sociální dimenze mentálního postižení.
  • Systém edukace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením.
  • Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s mentálním postižením.
  • Terapie ve speciálně pedagogické péči (hipoterapie, ergoterapie, canisterapie, arteterapie, dramaterapie, metoda bazální stimulace atd.).
  • Současné zahraniční trendy v oblasti podpory osob s mentálním postižením.
  • Problematika celoživotního vzdělávání jedinců s mentálním postižením.
 • SPECIALIZAČNÍ OKRUHY: • Charakteristika osob s mentálním postižením, vliv výchovy a vzdělávání na rozvoj jedinců s mentálním postižením, jejich možnosti v oblasti profesního uplatnění dle jednotlivých stupňů postižení, problematika období dospělosti.
  • Downův syndrom, etiologie, charakteristika, možnosti vzdělávání a mimoškolních aktivit, období dospělosti.
  • Poruchy autistického spektra, etiologie, charakteristika, možnosti vzdělávání, zaměstnání u jednotlivých poruch autistického spektra.
  • Sociální služby poskytované osobám s mentálním postižením, vývoj a prognóza poskytovaných služeb v oblasti sociální sféry.
  • Nestátní zařízení, možnosti alternativní péče o osoby s mentálním postižením během celého života.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 s. ISBN 978-80-210-9189-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9189-2018. Munishop info
  neurčeno
 • DOWNING, June. Academic instruction for students with moderate and severe intellectual disabilities in inclusive classrooms. Edited by Diane Ryndak. Thousand Oaks: Corwin, 2010. xvii, 189. ISBN 9781412971423. info
 • Planning and support for people with intellectual disabilities : issues for case managers and other professionals. Edited by Jim Mansell - Christine Bigby - Chris Fyffe - Elizabeth Ozanne. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007. 308 stran. ISBN 9781843103547. info
 • Psychiatric and behavioural disorders in intellectual and developmental disabilities. Edited by Nick Bouras - Geraldine Holt. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2007. xiv, 424. ISBN 9780521608251. info
 • Assessing adults with intellectual disabilities : a service providers' guide. Edited by James Hogg - Arturo Langa. Oxford: BPS Blackwell, 2005. ix, 253. ISBN 9781405102209. info
 • DREW, Clifford J. a Michael L. HARDMAN. Mental retardation : a lifespan approach to people with intellectual disabilities. 8th ed. Upper Saddle River: Merrill, 2004. xix, 424. ISBN 0131112163. info
 • RAPLEY, Mark. The social construction of intellectual disability. New York: Cambridge University Press, 2004. xi, 246. ISBN 0521005299. info
 • Lebensräume - Lebensperspektiven : ausgewählte Beiträge zur Situation Erwachsener mit geistiger Behinderung. Edited by Hajo Jakobs - Andreas König - Georg Theunissen. 3. Aufl. [Německo]: Afra Verlag, 2000. 388 s. ISBN 3932079167. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Zpracovat seminární práce v rozsahu 10 stran vybraného tématu z oblasti obecných psychopedických otázek a jednoho tématu ze specializačních okruhů.
Zpracovat individuální vzdělávací plán žáka s mentálním postižením v inkluzivním prostředí v mateřské škole, základní škole.
Výuka v předmětu psychopedie ve 2 semestrech.
Projekt (rozsah - 30 stran).
Informace učitele
Základní literatura:
BARTOŇOVÁ, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD.
BARTOŇOVÁ, M. (2014) Students with Intellectual Disability in Inclusive Education Settings. Brno: MU.
BARTOŇOVÁ, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: MU.
BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido.
BAZALOVÁ, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
BAZALOVÁ, B. (2012) Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU.
BAZALOVÁ, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU.
BROŽOVÁ, D. (2010) Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno: MU.
ČADILOVÁ, V., THOROVÁ, K., ŽAMPACHOVÁ, Z. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra. Olomouc UP.
ČERNÁ, M. a kol. (2008) Česká psychopedie. Praha: UK.
PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M, et al. (2014) Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: MU.
PUESCHEL, S. (1997) Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: Tech-Market.
THOROVÁ, K. (2006) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. VALENTA, M., MÜLLER, O. (2003) Psychopedie, teoretické základy a metodika. Olomouc: Parta.
VALENTA, M. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. Olomouc: UP.
VÍTKOVÁ, M., KOPEČNÝ, P. (2014) Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Brno: MU.

Doporučená literatura:
APA (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders. American Psychiatric Assotian.
ATWOOD, T. (1998) Aspergers´syndrome. A Guide for Parents and Professional. London and Philadelphia: Jessika Kingsley Publishers.
DOLEJŠÍ, M. (1996) K psychologii mentálně retardovaných. Praha: Avicenum.
HORT, V. (2000) Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál.
CHALOUPKOVÁ, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Brno: MU.
KURTZ, L. A. (2006) Visual Perception Problems in CHildren with AD/HD, Autism, and Other Learning Disability. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
LERNER, J. W., KLINE, F. (2006) Learning Disabilities and Related Disorders. Boston: Houghton MifflinCompany.
LINDMEOER, Ch. (2013) Biogrtafiearbeit mit geistig behinderten Menschen. Ein Praxisbuch für Einzel- und Gruppenarbeit. Weinheim und Basel: Verlag Beltz Juventa.
MATOUŠEK, O. (2007) Sociální služby. Praha : Portál.
MONATOVÁ, L. (1997) Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido.
MÜLLER, O. (2005) Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: UP.
NESNÍDALOVÁ, R. (1997) Extrémní osamělost. Praha: Portál.
NOVÁKOVÁ, J. (2013) Biodromální vývoj jedinců s poruchou autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. Brno: MU.
PIPEKOVÁ, J. a kol. (2004) Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR.
PIPEKOVÁ, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
PŘINOSILOVÁ, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido.
READ, J., CLEMENTS, L., RUEBAIN, D. (2006) Disabled Children and the Law. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
RUBINŠTEJNOVÁ, S. J. (1987) Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN.
SCHOPLER, E. (1997) Autistické chování. Praha: Portál.
SCHOPLER, E. (1999) Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha: Portál.
STRNADOVÁ, I. (2008) Rodiny osob s mentálním postižením. Současné směry ve výzkumu a možnosti speciálně pedagogické intervence. Praha: Karolinum.
ŠIŠKA, J. (2005) Mimořádná dospělost. UK Praha, Karolinum.
ŠVARCOVÁ, I. (2006) Mentální retardace. Praha: Portál.
VÁGNEROVÁ, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O. (1997) Psychopedie - kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. Olomouc: Netopejr.
VANČOVÁ, A. (2003) Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC015