SPDC016 Profilace - širší vědní základ - Specifické poruchy učení

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšířit znalosti z oblasti specifických poruch učení, propojit je s didaktikou českého jazyka a matematiky na ZŠ se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, znát významné teorie, koncepty a metody, které jsou v popředí poznání oboru, a to v národní i mezinárodním kontextu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat rozšířené znalosti z oboru specifických poruch učení
- Propojit je s didaktikou českého jazyka, cizího jazyka a matematiky na ZŠ se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- Znát významné teorie, koncepty a metody, které jsou v popředí zájmu oboru, a to v národním i mezinárodním kontextu.
- Umět se orientovat v odborné literatuře specifických poruch učení naší i zahraniční a v elektronických databázích.
- Umět specifikovat osobnost žáka z pohledu jeho učebních preferencí a strategií
- Umět využít získané poznatky ke zpracování přehledové studie z oboru SPU
- Umět zpracovat případovou studii s využitím poznatků z SPU, psychologie handicapu a poruch psychického vývoje.
Osnova
 • Obecné okruhy: Terminologická východiska - vymezení pojmu SPU, definice, projevy specifických poruch učení
  • Systémový přístup k poruchám učení - systémový a kauzální přístup, systémové myšlení
  • Specifické poruchy učení v kontextu mezinárodního srovnání • Etiologie specifických poruch učení a chování - dispoziční příčiny, vliv prostředí
  • Detailní rozbor symptomatiky ADD, ADHD (LMD). Deficity dílčích funkcí
  • Sekundární a primární důsledky poruch chování a specifické poruchy učení
  • Diagnostika a intervenční přístupy k specifickým poruchám učení
  • Systém péče o žáky se specifickými poruchami učení v ČR
  • Inkluzivní edukace žáků se specifickými poruchami učení, postoje žáků ke škole a učení, vzdělávací potřeby žáků se specifickými poruchami učení
  • Studijní a profesní orientace žáků a studentů s SPU (škola, pedagogové, terapeuti)
  • Projevy poruch učení a chování v osobnostním vývoji, problematika dospělých jedinců
  Specializační okruhy
  Zvláštnosti psychického vývoje jedince s SPU
  Resilience v rodině a výchovné působení na dítě s SPU, rodiče jako partneři
  Zásady reedukační péče, intervenční přístupy, alternativní metody
  Reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dalších poruch SPU
  Kognitivní procesy v odraze osobnosti jedince s SPU
  Postavení cizího jazyka ve vzdělávání žáků s SPU
  Strategie a přístupy v inkluzivní edukaci jedinců se specifickými poruchami učení
  Identifikování potřeb-motivace, zvládání zátěže a úspěšnost jedince s SPU v procesu učení
Literatura
  povinná literatura
 • GRAY, Abigail. Effective differentiation : a training guide to empower teachers and enable learners with SEND and specific learning difficulties. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. x, 179. ISBN 9781138502833. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4. info
  doporučená literatura
 • ROWE, Ann, Julie F. PACE a Karin TULCHINSKY COHEN. Creating effective programs for gifted students with learning disabilities. Waco, Tex.: Prufrock Press, 2013. xi, 236. ISBN 9781618210449. info
 • KAUFMAN, Scott Barry. Ungifted : intelligence redefined. New York, NY: Basic Books, 2013. xxiii, 397. ISBN 9780465025541. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 237 s. ISBN 9788073152321. info
 • KORMOS, Judit a Anne Margaret SMITH. Teaching languages to students with specific learning differences. Bristol: Multilingual Matters, 2012. xii, 232. ISBN 9781847696205. info
 • PAGLIANO, Paul J. The multisensory handbook : a guide for children and adults with sensory learning disabilities. 1st pub. London: Routledge, 2012. x, 162. ISBN 9780415597548. info
 • POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vydání čvrté. Praha: Portál, 2010. 333 stran. ISBN 9788073678173. info
 • REID, Gavin. Dyslexia : a practitioner's handbook. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. xx, 388. ISBN 9780470760406. info
 • Learning disabilities. Edited by Helen Edwards - Bob Gates - Helen Atherton. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. xvii, 727. ISBN 9780443101984. info
 • REID, Gavin a Shannon GREEN. 100 ideas for supporting pupils with dyslexia. New York: Continuum, 2007. xi, 123. ISBN 9780826493989. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 8085931893. info
 • Specifické poruchy učení a chování :sborník 2000. Edited by Anna Kucharská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 166 s. ISBN 80-7178-389-7. info
Výukové metody
Diskuse, rešerše, přehledové studie.
Metody hodnocení
Seminární práce (10 stran A4). Diskuse na základě plnění zadaných úkolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC016