SPDC019 Profilace - širší vědní základ - Těžké a souběžné postižení více vadami

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: Porozumět a umět aplikovat poznatky z oboru pedagogika jedinců s více vadami v praxi. Prohloubit si znalosti z oborů oftalmopedie, psychopedie a somatopedie a spojit si je se znalostmi z psychologie, sociologie a medicínských oborů (neurologie, ortopedie, fyzioterapie, psychiatrie, oftalmologie, ORL foniatrie). Umět pracovat se speciálně pedagogickými metodami (diagnostickými a edukačními) a uplatňovat podpůrná opatření při intervenci osob s těžkým a souběžným postižením více vadami
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Porozumět a umět aplikovat poznatky z oboru pedagogika jedinců s více vadami v praxi.
- Získat prohloubené znalosti z oboru – oftalmopedie, psychopedie a samotopedie
- Umět si je spojit se znalostmi psychologie, sociologie, filozofie a medicínských oborů (neurologie, ortopedie, fyzioterapie, psychiatrie, oftalmologie, ORL, foniatrie).
- Umět pracovat se speciálně pedagogickými metodami (diagnostickými a edukačními
- Umět uplatňovat podpůrná opatření při intervenci osob s těžkým a souběžným postižením více vadami
- Znát významné teorie, koncepty a metody, které jsou v popředí zájmu oboru, a to v národním i mezinárodním kontextu.
- Umět se orientovat v odborné literatuře oboru naší i zahraniční a v elektronických databázích.
- Umět využít získané poznatky ke zpracování přehledové studie z daného oboru
- Umět zpracovat případovou studii s využitím poznatků z daného oboru, psychologie handicapu a poruch psychického vývoje.
Osnova
 • OBECNÉ OKRUHY
  - Terminologická východiska: vymezení pojmu těžké tělesné postižení, etiologické faktory, klasifikace.
  - Edukace jedinců více vadami: definice, předmět, východiska a perspektivy intervence u těžce postižených v ČR, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, cíl, úkoly, principy ametody edukace, poradenské služby.
  - Speciálně pedagogická diagnostika a diagnostická kritéria.
  - Poskytovaná podpora: intervenční opatření, sestavení IVP, aspekty při edukaci, facilitace.
  Specializační okruhy: - Symptomatické poruchy řeči u dětí s MO, s mentálním postižením, s vadami zraku.
  - Problematika okruhu jedinců se zrakovým postižením učení zrakově postižených dětí v raném věku, metodika výuky na školách pro žáky s vadami zraku (specifika), práce s PC,s rozlišením okruhu jedinců slabozrakých a nevidomých.
  - Charakteristika okruhu jedinců hluchoslepých, specifika edukace, institucionální vzdělávání.
  - Systém edukace pro žáky se zrakovým postižením, specifika výuky, metodika ve výuce.
  - Rozvoj zrakového vnímání a vyšetřování zrakových funkcí.
  - Prostorová orientace a samostatný pohyb: předmět speciální péče pro žáky s těžkým zrakovým postižením
Literatura
  povinná literatura
 • Keys to educational success : teaching students with visual impairments and multiple disabilities. Edited by Sharon Sacks - Mary C. Zatta. New York: AFB Press, American Foundation for the Blind, 2016. xvi, 588. ISBN 9780891285519. info
 • ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 222 stran. ISBN 9788024630717. info
 • FRY, Troy a Colleen CORNWALL. Essential for living : a communication, behavior and functional skills curriculum, assessment and professional practitioner's handbook : for children and adults with moderate-to-severe disabilities. Edited by Pat McGreevy. Orlando: Patrick McGreevy, 2014. 287 stran. ISBN 9780985560508. info
 • HEWARD, William L. Exceptional children : an introduction to special education. Tenth edition. Harlow: Pearson, 2014. ii, 664. ISBN 9781292022024. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 278 stran. ISBN 9788021059306. info
  doporučená literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. 2.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5266-6. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 stran. ISBN 9788021045750. info
 • BARTOŇOVÁ, M. a BAZALOVÁ, B. a PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. 2. vyd. Brno : Paido, 2007. 150 s. ISBN 978-80-7315-161-4. 2007. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 125 s. ISBN 9788073151454. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
 • POPE, Pauline M. Severe and complex neurological disability : management of the physical condition. Edited by Lynne Turner-Stokes. Edinburgh: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. 284 s. ISBN 9780750688253. info
 • Meeting the needs of children with disabilities : families and professionals facing the challenge together. Edited by Helen K. Waren. New York: Routledge, 2006. ix, 166. ISBN 0415280389. info
 • Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Edited by Dagmar Opatřilová. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 292 stran. ISBN 8021039779. info
 • CHEN, Deborah a June DOWNING. Tactile strategies for children who have visual impairments and multiple disabilities : promoting communication and learning skills. New York: AFB Press, American Foundation for the Blind, 2006. x, 210. ISBN 9780891288190. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 146 s. ISBN 8021038195. info
 • LINTON, Simi. Claiming disability : knowledge and identity. Edited by Michael Bérubé. London: New York University Press, 1998. xv, 203. ISBN 0814751342. info
 • KVĚTOŇOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 66 s. ISBN 8085931508. info
 • VALENTA, Milan a Olga KREJČÍŘOVÁ. Psychopedie : kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1997. 193 s. ISBN 8090205798. info
Výukové metody
Seminární práce (10 stran A4). Konzultace.
Metody hodnocení
Ústní zkoška a vypracování případové studie žáka s MO a dalším přidruženým postižením (10 stran A4)se zaměřením na vybranou oblast podpory (didaktický postup, metody, pomůcky včetně zpracovaného IVP).
Informace učitele
Další literatura a požadavky vyučujícího budou vždy na začátku semestru upřesněny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC019