SPk102 Inkluzivní speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 9. 8:00–13:50 učebna 30
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalost studentů o edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu, seznámit je se současnou školskou legislativou a poradenskými službami.
Výstupy z učení
- Student se dobře orientuje v problematice oboru speciální pedagogiky;
- zná základní charakteristiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle jednotlivých druhů postižení;
- umí získané poznatky použít při edukaci žáků se SVP v pozici asistenta pedagoga;
- má teoretické znalosti o inkluzivním vzdělávání žáků se SVP;
- umí jich v praxi využít v rámci individualizace a diferenciace výuky.
Osnova
 • 1. Inkluze – pojetí, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika.
 • 2. Rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělání (legislativní podmínky, školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR).
 • 3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení).
 • 4. Systém kurikulárních dokumentů (Bílá kniha, RVP, RVP ZV, dvě úrovně RVP, vzdělávací oblasti).
 • 5. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální a střední odborné vzdělávání.
 • 6. Diagnostika ve speciální pedagogice ve školním věku.
 • 7. Podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • 8. Logopedie (řeč, komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch komunikačních schopností).
 • 9. Symptomatické poruchy řeči (pojetí, řeč u žáků s MO, charakteristika dysartrie, řeč u žáků s mentálním postižením, zvláštnosti ve vývoji řeči žáků nevidomých).
 • 10. Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy).
 • 11. Surdopedie (pojetí, etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, vzdělávací programy pro žáky se sluchovým postižením).
 • 12. Komunikace žáků se sluchovým postižením (mluvená hlásková řeč, psaná forma řeči, odezírání, pomocné artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk).
 • 13. Specifické poruchy učení nebo chování (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifických poruch chování, legislativa).
 • 14. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, podmínky inkluzivního vzdělávání žáka s tělesným postižením, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava).
 • 15. Mozková obrna (charakteristika MO, formy MO, MO jako kombinované postižení, speciálně pedagogická diagnostika žáka s MO, úkoly SPC).
 • 16. Chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu žáků (epilepsie, alergie a astmatická onemocnění).
 • 17. Oftalmopedie (pojetí, etiologie, klasifikace zrakových vad, edukace žáků s těžkým zrakovým postižením, poradenské služby dle věkových skupin).
 • 18. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace žáků s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava, poradenské služby).
 • 19. PAS (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, diagnostická kritéria, cíle výchovy a vzdělávání žáků s PAS, TEACCH program, SPC, možnosti vzdělávání).
 • 20. Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, definice kombinovaných vad podle MŠMT ČR, klasifikace, charakteristika vybraných vad, možnosti edukace).
 • 21. Etopedie (charakteristika poruch chování – hledisko speciálněpedagogické – etopedické, hledisko sociologické, klasifikace poruch chování, možnosti prevence a řešení poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled školských zařízení, legislativa).
 • 22. Patologické závislosti (pojetí, drogová závislost, závislost na alkoholu, tabakismus, závislost na hracích automatech - klasifikace diagnostická kritéria).
 • 23. Patopsychologie – charakteristika základních pojmů.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue. 2., upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 stran. ISBN 9788021081406. info
 • Inkluzivní pedagogika. Edited by Viktor Lechta, Translated by Tereza Hubáčková. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 463 stran. ISBN 9788026211235. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
  doporučená literatura
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-262-0602-6
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 162 stran. ISBN 9788027100958. URL info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 317 stran. ISBN 9788026209379. info
 • FISCHER, Slavomil. Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální. 1. vyd. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2014. 299 s. ISBN 9788073877927. info
 • KUCHARSKÁ, Anna, Jana MRÁZKOVÁ, Renata WOLFOVÁ a Václava TOMICKÁ. Školní speciální pedagog. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 223 stran. ISBN 9788026204978. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7. info
 • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi : diagnostika a současný systém péče, komunikace ve školní a rodinné edukaci, nápravné programy a pomůcky, edukační a relaxační techniky. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 248 stran. ISBN 9788024743691. URL info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metody hodnocení
Písemná zkouška - test. Pro úspěšné absolvování nutná 70% úspěšnost
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SPk102