SPk111 Základy zdravotních nauk

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 12. 12. 9:00–14:50 učebna 50
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti morfologických a fysiologických poměrů v lidském organismu na středoškolské úrovni. V případě potřeby je možné před výkladem nové látky ověřit a stručně připomenout klíčové momenty nutné k porozumění (slovně, obrázky, schématy, videoprojekcí, PC prezentací). Po dohodě se studenty jim vyučující uloží domácí přípravu k následující přednášce. Pomocí samostudia z doporučené odborné i populárně vědecké literatury lze učivo osvěžit a lépe fixovat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními riziky, patologickými stavy a významnými chorobami, s nimiž se může pedagog setkat, podání přehledu jejich příznaků, vývoje, možností prevence, první pomoci a léčby. Očekávané výstupy: student zná základní rizika, patologické stavy a významné choroby; umí poznat jejich příznaky; zná možnosti prevence, první pomoc a léčbu.
Výstupy z učení
• student zná základní rizika, patologické stavy a významné choroby;
• umí poznat jejich příznaky;
• zná možnosti prevence, první pomoc a léčbu.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova): • Základní terminologie a vymezení oboru, zdraví a jeho determinanty. • Dítě a prostředí, dědičnost, životní podmínky, úloha faktorů prostředí. • Příznaky poruch zdraví dítěte školního věku, základy obecné infektologie, epidemiologický řetězec. • Choroby přenosné vzduchem, vodou a potravinami, krví, pohlavním stykem, působená prvoky, červy, členovci. Imunologické minimum, poruchy obranyschopnosti, očkování, očkovací kalendář. • Neinfekční choroby hromadného výskytu, systém rizikových faktorů. • Kardiovaskulární onemocnění - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence. • Nádorová onemocnění - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence. • Diabetes mellitus - výskyt, etiologie, typ I a II, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence, první pomoc. • Alergie a škola - výskyt, etiologie, zástupci, rizikové a ochranné faktory, léčba a prevence, první pomoc. • Epilepsie, neurózy v dětském věku, mozková obrna, lehká mozková dysfunkce. • Charakteristika prostředí ve škole, únava, přetěžování, režim dne, podmínky školní práce. • Energetická a biologická hodnoty stravy, základní živiny, pitný režim, rizikové a ochranné faktory. • Dětské úrazy, riziková období dětského věku, prevence úrazů a první pomoc. • Kardiopulmocerebrální resuscitace, stavění krvácení, šok a protišoková opatření. • Popáleniny a omrzliny, úpal, úžeh, akutní horečnaté stavy, otravy a poleptání. • Lékárnička. Její vybavení a význam jednotlivých součástí.
Literatura
  povinná literatura
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • ZUCHOVÁ, B. a kol. První pomoc. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. Dostupné online: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html
  doporučená literatura
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670. info
 • SMITH, Tony. Encyklopedie lidského těla : ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. 4. vyd. Praha: Fortuna Print, 2005. 240 s. ISBN 8073093685. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
Výukové metody
Teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba – studenti mohou během přednášky vznášet dotazy, připomínky, náměty na diskusi. V případě nutnosti je možno tyto podněty podrobněji rozebrat v konzultačních hodinách vyučujícího.
Metody hodnocení
K absolvování předmětu je vyžadován písemný test o 60 otázkách v rozsahu sylabu. Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. Je třeba dosáhnout nejméně 40 správných odpovědí. V případě nesouhlasu studenta či jiných překážek, jež mu brání splnit písemnou formu (test), lze vyzkoušení provést i ústně. Vyučující posluchači zadá 3 otázky vycházející ze sylabu předmětu, umožní mu písemnou přípravu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk111