SPk529 Logopedie a surdopedie 1 - sluchové postižení

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk529/OS01: Pá 5. 3. 8:00–13:50 učebna 53, Pá 21. 5. 8:00–13:50 učebna 53, L. Doležalová
Předpoklady
NOW ( SPk528 Logopedie a surdopedie 1 - NKS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem poradenství: školní poradenská pracoviště a školní poradenská zařízení: speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. Personální obsazení, standardy činnosti. Poradenství pro rodiče a děti s postižení v raném věku, raná intervence, střediska rané péče; včasná intervence. Poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance. Legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Výstupy z učení
• Student zná podmínky poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních;
• zná legislativní opatření související s poskytováním poradenských služeb;
• orientuje se v personálním obsazení, činnostech a službách realizovaných v poradenských zařízeních;
• orientuje se v časových oblastech diagnostiky sluchového postižení;
• má znalosti mezioborové spolupráce.
Osnova
 • • Týmová spolupráce při komplexním diagnostickém vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy.
 • • Klasifikace vad a poruch sluchu.
 • • Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR.
 • • Legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.
 • • Střediska rané péče pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení.
 • • Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení.
 • • Předprofesní a profesní příprava žáků se sluchovým postižením.
 • • Podpora zaměstnávání osob se sluchovým postižením. Profesní poradenství.
 • • Sluchové postižení v dospělosti a ve stáří.
 • • Tinnitus.
 • • Sluchová vada a další přidružené postižení
Literatura
  povinná literatura
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014. 375 stran. ISBN 9788090386327. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek) a ústní zkouška. Zpracování případové studie jedince se sluchovým postižením v předškolním či školním věku reflektující úroveň dosažených komunikačních dovedností jedince.
Navazující předměty
Informace učitele
Další literatura
Bartoňová, M., Pitnerová, P., Bočková, B., Doležalová, L., Klenková, J., Procházková, L., Přinosilová, D., Röderová, P., Vítková, M., Vojtová, V. (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
Daňová, M. (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada.
Doležalová, L., Hricová, L. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
Doležalová, L. (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
Dršata, J., Havlík, R. a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
Holmanová, J. (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima.
Horáková, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatřilová, D. (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
Horáková, R (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál.
Hricová, L., Doležalová, L. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
Hricová, L. (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu.Brno: MU.
Hronová, A., Motejzíková, J. (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP.
Hrubý, J. (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima.
Jabůrek, J. (1998) Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima.
Jarníková, I. (2005) Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči.
Jarošová, J. (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus.
Jungwirthová, I. (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. 1. vyd. Praha: Portál.
Komorná, M. (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Krahulcová, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra.
Langer, J. (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc: UP PdF,
Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF
Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o. s. LORM, Praha.
Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o. s. LORM, Praha.
Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2010) Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, o. s. LORM, Praha.
Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. Leonhardt, A. (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia.
Novák, A. (1994) Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha.
Ludíková, L. (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP.
Ludíková, L. (2001) Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia.
Novák, A. (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha.
Pitnerová, P. (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU. Potměšil, M. (1999) Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna.
Potměšil, M. (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna.
Potměšil, M. (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna.
Potměšil, M. (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP.
Potměšil, M. a kolektiv (2012) Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Katalog míry posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP.
Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. 2. vyd. Praha: Portál.
Slánská Bímová, P., Okrouhlíková, L. (2008) Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Souralová, E. (2000) Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia.
Souralová, E. (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
Svobodová, K. (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima.
Seidlová Málková, G., Smolík (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha Grada.
Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.
Štěrbová, D. a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP.
Šedivá, Z. (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima.
Šlapák, I., Floriánová, P. (1999) Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido.
Šlapák, I. a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta.
Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Vysuček, P. (2008b) Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si zapisují všichni, mimo neslyšících studentů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk529