SPk528 Logopedie a surdopedie 1 - NKS

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk528/OS01: Pá 23. 4. 8:00–13:50 učebna 52, Pá 30. 4. 8:00–13:50 učebna 52, I. Bytešníková
Předpoklady
NOW ( SPk529 Logopedie a surdopedie 1 - sluchové postižení )
Intaktní komunikační schopnost - studentkám a studentům je udělen souhlas se zápisem na základě předložení aktuální zprávy od klinického logopeda/foniatra
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět a umět vysvětlit proces logopedické intervence u dětí v raném a předškolním věku. Student získá teoretické znalosti o problematice vývoje řeči a jazykových schopností. Osvojí si postupy při stimulaci vývoje řeči a specifika při intervenci u jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku (narušeného vývoje řeči, poruch artikulace, poruch fluence řeči, poruch zvuku řeči a dalších). Získá základní kompetence v oblasti komunikace s klienty a mezioborové spolupráce.
Výstupy z učení
Orientace v problematice vývoje řeči a jazykových schopností;
orientace v možnostech mezioborové spolupráce v rámci logopedické intervence u dětí v raném a předškolním věku;
schopnost diskutovat problematiku dětí s identifikovatelným a potenciálně identifikovatelným rizikem ve vývoji řeči;
přehled o jednotlivých druzích narušené komunikační schopnosti v předškolním věku;
aplikace získaných poznatků na praktické případy u dětí s narušenou komunikační schopností.
Osnova
 • Základní atributy jazyka a řeči.
 • Verbální komunikace, nonverbální komunikace, současné aspekty ontogeneze řeči a jazykových schopností.
 • Charakteristika jazykových rovin (lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická, foneticko-fonologická, pragmatická).
 • Raná logopedická intervence – vymezení, současný stav poskytování rané logopedické intervence v ČR a zahraničí.
 • Kategorie dětí s identifikovatelným a potenciálně identifikovatelným rizikem ve vývoji řeči a jazykových schopností.
 • Narušený vývoj řeči – vymezení, klasifikace, dítě se specificky narušeným vývojem řeči.
 • Dítě s opožděním ve vývoji řeči a jazykových schopností – charakteristika, možnosti intervence.
 • Dítě s dyslalií – současné pohledy na problematiku dyslalie, klasifikace dyslalie z fonetického a fonologického hlediska, logopedická intervence.
 • Dítě s narušením fluence řeči – logopedická intervence poskytovaná dětem s narušením fluence řeči v předškolním věku.
 • Dítě s narušením fluence řeči – logopedická intervence poskytovaná dětem s narušením fluence řeči v předškolním věku.
 • Dítě s poruchou zvuku řeči – huhňavostí, palatolálií. Orofaciální rozštěpy – etiologie, klasifikace. Interdisciplinární péče u dětí s orofaciálními rozštěpy.
 • Dítě s mutismem.
 • (S)elektivní mutismus – vymezení, charakteristika, logopedická intervence.
Literatura
  povinná literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. info
 • SMOLÍK, Filip a Gabriela MÁLKOVÁ. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku : osvojování slovní zásoby a gramatiky, rozvoj fonologických schopností a fonologického povědomí, poruchy jazykového vývoje, diagnostika jazykových schopností. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 248 s. ISBN 9788024742403. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Dialogická komunikace dětí předškolního věku v rámci rozvoje komunikační kompetence. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 141-152. ISBN 978-80-7315-246-8. info
 • HORŇÁKOVÁ, Katarína, Svetlana KAPALKOVÁ a Marína MIKULAJOVÁ. Jak mluvit s dětmi : od narození do tří let. Translated by Kateřina Slavíková. Vydání první. Praha: Portál, 2009. 167 stran. ISBN 9788073676124. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 228 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je třeba zodpovědět 75 % otázek) a ústní zkouška. Student zpracuje případovou studii dítěte s narušenou komunikační schopností v rozsahu cca 2-3 strany formátu A4.
Navazující předměty
Informace učitele
Další literatura
Bytešníková, I. (2017). Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. Brno: MU. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU.
Ciccotti, S. (2008) Rozumíte svému děťátku? Zajímavé psychologické experimenty pro lepší pochopení nejmenších dětí. Praha: Portál.
Hartmann, B., Lange, M. (2008) Mutismus v dětství, mládí a dospělosti. Praha: Triton.
Kittel, A. (1999) Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing.
Love, R. J., Wanda, G. W. (2009) Mozek a řeč: Neurologie nejen pro logopedy. Praha: Portál.
Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecificky narušený vývin reči. Bratislava.
Neubauer, K. (2011) Artikulace a fonologické rozlišování hlásek. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
Ohnesorg, K. (1986) Fonetika pro logopedy. Praha.
Owens, R. E: Language development: An introduction. (2008). Boston: Allyn and Bacon.
Oravkinová, Z. Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia. (2010). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo.
Rossetti, L. M. (2001) Communication intervention. Birth to three. Canada: Singular.
Slančová, D. Štúdie o detskej reči. (2008). Prešov: Filozofická fakulta.
Průcha, J. (2011) Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada Publishing
Seidlová Málková G., Smolík, F. (2014) Diagnostika jazykového vývoje. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada Publishing, a.s.
Vitásková, K., Peutelschmiedová, A. (2005) Logopedie. Olomouc: Univerzita Palackého.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si zapisují všichni, mimo neslyšících studentů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk528