SPk532 Intervenční postupy – Speciálněpedagogická podpora a intervence u osob s postižením zraku

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk532/01: Pá 5. 11. 8:00–13:50 učebna 39, Pá 3. 12. 8:00–13:50 učebna 34, M. Vrubel
Předpoklady
Absolvovány základy oftalmopedie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s intervenčními postupy, které je vhodné volit při práci s osobami se zrakovým postižením. Dále je cílem pomocí simulací představit potřeby žáků a studentů se zrakovým postižením ve vzdělávacím procesu a vytvořit předpoklad pro vhodnou volbu intervenčních postupů budoucími učiteli. Dalším cílem je naučit studenty pracovat s žáky se zrakovým postižením v jejich přirozeném prostředí, simulovat situace, vrámci kterých se žáci srůzným typem snížených zrakových funkcí a zrakovým postižením učí znalostem a speciálním dovednostem jako sebeobsluze, prostorové orientaci a samostatnému pohybu. Simulace budou provedeny v interiérovém a exteriérovém simulátoru - SIMU. Základem tohoto kurzu je zážitkové učení studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-rozumět různým typům a stupňům postižení zraku a jejich vlivu na běžný život člověka
- vyvodit na základě diagnózy a omezení zraku základní doporučení pro oblast sebeobsluhy a samostatného pohybu
- znát poradenské služby a jejich bližší specifikaci pro období vzdělávání žáka s postižením zraku
- znát poradenské služby a jejich bližší specifikaci pro období adolescence a dospělosti
Osnova
 • • Historie školní a sociální intervence při práci s osobami se zrakovým postižením.
 • • Školská poradenská zařízení.
 • • Sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením. Vliv zrakového postižení na každodenní život.
 • • Komunikace s osobami se zrakovým postižením a jejich rodinou.
 • • Simulace poruch binokulárního vidění a následný nácvik práce s žákem s narušeným binokulárním viděním, speciálněpedagogická rehabilitace, volba kompenzačních mechanismů při práci ve škole (simulace postižení a následný trénink).
 • • Simulace zhoršené kvality barvocitu a následný nácvik práce s žákem se sníženou schopností barevného vidění, využití hranových filtrů a chromatogeních čoček, volba kompenzačních mechanismů při práci ve škole (simulace postižení a následný trénink).
 • • Simulace zmenšeného zorného pole a následný nácvik práce s žákem s výpadky v zorném poli, speciálněpedagogická rehabilitace, volba kompenzačních mechanismů při práci ve škole (simulace postižení a následný trénink).
 • • Simulace různých stupňů slabozrakosti, praktický nácvik práce slabozrakého žáka, volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink).
 • • Simulace praktické a absolutní nevidomosti, praktický nácvik práce nevidomého žáka, volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink).
 • • Nácvik výuky sebeobsluhy žáka se zrakovým postižením (nácvik v interiérovém simulátoru).
 • • Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu žáka v mikroprostoru a makroprostoru (nácvik na speciální simulační dráze).
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • JESENSKÝ, Ján. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 s. ISBN 9788086723495. info
  doporučená literatura
 • The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation. Edited by Barbara Silverstone. Oxford: Oxford University Press, 2000. s. 671-137. ISBN 9780195094893. info
  neurčeno
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. 125 s. ISBN 9788073151591. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
Výukové metody
projektová výuka, diskuse, simulace
Metody hodnocení
vypracování a prezentace projektu, závěrečné zkoušení Účast min. 70%.
Informace učitele
Informace budou vyučujícím upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPk532