SPk538 Poradenská podpora a podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvovány základy oftalmopedie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s intervenčními postupy, které je vhodné volit při práci s osobami se zrakovým postižením. Studenti se seznámí s poradenským systémem v celoživotním pojetí, se základy intervence pro jednotlivce s postižením zraku a pro jeho rodinu. Dalším cílem bude zprostředkovat opatření a možnosti podpory klientů v oblasti zrakové terapie a sociální rehabilitace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-rozumět různým typům a stupňům postižení zraku a jejich vlivu na běžný život člověka
- znát poradenské služby a jejich bližší specifikaci pro období vzdělávání žáka s postižením zraku
- znát poradenské služby a jejich bližší specifikaci pro období adolescence a dospělosti
- rozumět systému tyflorehabilitace v ČR a postupům v rámci zrakové terapie u dětí, mládeže a dospělých
Osnova
 • Historie školní a sociální intervence při práci s osobami se zrakovým postižením.
 • Nabídka poradenství a intervence pro dítě raného věku a jeho rodinu. Specifické metody a formy služeb.
 • Nabídka poradenství a intervence pro dítě předškolního věku a jeho rodinu. Specifické metody a podpůrná opatření vzhledem k věku, ke stupni a k typu postižení zraku (školní zralost, diagnostika smyslového vnímání).
 • Nabídka poradenství a intervence pro dítě školního věku a jeho rodinu. Specifické metody a podpůrná opatření vzhledem k věku, ke stupni a k typu postižení zraku (podpora v oblasti vzdělávání a volného času).
 • Nabídka poradenství a intervence pro dítě adolescenta a jeho rodinu. Specifické metody a podpůrná opatření vzhledem k věku, ke stupni a k typu postižení zraku (podpora v oblasti vzdělávání, přípravy na povolání a na jeho volbu, volný čas).
 • Nabídka poradenství a intervence pro dospělou osobu s postižením zraku a pro jeho rodinu. Specifické metody a podpůrná opatření vzhledem k věku, ke stupni a k typu postižení zraku (tyflorehabilitace).
 • Zraková terapie. Úloha zrakového terapeuta, jeho kompetence.
 • Sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením. Vliv zrakového postižení na každodenní život. Identita a autonomie člověka s postižením zraku.
 • Komunikace s osobami se zrakovým postižením a jejich rodinou.
Literatura
  povinná literatura
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • JESENSKÝ, Ján. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 s. ISBN 9788086723495. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
  doporučená literatura
 • Baslerová, P. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: UP.
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 39 s. ISBN 9788072549498. info
  neurčeno
 • KOCHOVÁ, Klára a Markéta SCHAEFEROVÁ. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. 174 s. ISBN 9788026207825. info
 • ČÁLEK, Oldřich, Josef CERHA a Zdeněk HOLUBÁŘ. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992. 244 s. info
Výukové metody
Prezentace, video, diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení - úspěšné složení závěrečné zkoušky, seminární práce. Účast min. 70%.
Informace učitele
Informace budou vyučujícím upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SPk538