SPk542 Poruchy chování 1 - poradenství, diagnostika a intervence

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk542/OS01: Pá 5. 3. 8:00–13:50 učebna 51, Pá 19. 3. 8:00–13:50 učebna 51, So 27. 3. 8:00–13:50 učebna 51, So 10. 4. 8:00–13:50 učebna 51, V. Linhartová, V. Vojtová
Předpoklady
Inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti speciálněpedagogického poradenství v etopedii a uvést je do problematiky intervenční práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student umět vést diagnostický rozhovor, aplikovat metody speciálněpedagogické diagnostiky poruch chování, vést poradenský rozhovor, diagnostické záznamy a případovou konferenci, evidovat případovou práci. Student bude umět uzavírat poradenskou smlouvu, vymezit cíle intervence a otevírat prostor pro intervenci.
Osnova
 • • Specifické edukační potřeby dětí s PCH/Typologie osobnosti/Vývojová specifika jako základ diagnostiky
 • • Pedagogické poradenství a intervence ve výchovně vzdělávacím procesu etopedie, vymezení spec. ped. Poradenství/intervence ve vztahu k psychologickému poradenství/ k sociální práci
 • • Model informované intervence – podpora, posilování, provázení 3P intervence
 • • Komunikace jako specifický nástroj poradenství, mezioborová komunikace
 • • Nástroje pro diagnostiku chování – standardizované/specifické
 • • Poradenský rozhovor, záznam poradenského rozhovoru, Motivační rozhovory, Poradenská témata
 • • Diagnostika speciálního pedagoga se zaměřením na poruchy chování, identifikace cílů intervence, dlouhodobé cíle intervence, škálování
 • • Vedení případu, Holistický přístup k případové práci, Případová konference
 • • Teoretické rámce intervence v etopedie
 • • Specifika intervence a poradenství ve školských zařízení pro žáky s problémy, s poruchami chování srovnání se zahraničím
Literatura
  povinná literatura
 • Kauffman, J. M., & Brigham, F. , J. (2009). Working with troubled children. Verona, Wis: Full Court Press.
 • MIKOVÁ, Šárka a Jiřina STANG. Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 220 stran. ISBN 9788026208747. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie pocitů štěstí : současný stav poznání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 131 s. ISBN 9788024744360. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • BECHYŇOVÁ, Věra. Případové konference : praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 158 s. ISBN 9788026201816. info
 • JŮN, Hynek. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 141 s. ISBN 9788073675905. info
 • AYERS, Harry, Don CLARKE a Anne MURRAY. Perspectives on behaviour : a practical guide to effective interventions for teachers. 2nd ed. London: David Fulton, 2000. xx, 108. ISBN 1853466727. info
  neurčeno
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Vydání osmé, v Portále s. Praha: Portál, 2016. 147 stran. ISBN 9788026211471. info
Výukové metody
Diskuse k tématům, reflexe případové práce, prezentace, seminární práce. Samostudium.
Metody hodnocení
Zkouška, seminární práce, případová práce. Závěrečné hodnocení:40:20:40
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená literatura
Červenka, K., & Vojtová, V. (2013). Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii: Resources for special educational intervention (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita
Mertin, V., & Krejčová, L. (2012). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika (1. vyd.). Praha: Wolters Kluwer Česká republika.
Navrátil, P. (2010). Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. (1. vyd.) Hradec Králové: Gaudeamus
Goldman, L. (2015) Jak s dětmi mluvit o smrti. Vydání první. Praha: Portál.
Recknagel, M. (2012) Jak komunikovat chytře: tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů. (Vyd.1.)Praha: Grada Publishing.
Špatenková, N. (2004) Krizová intervence pro praxi. (Vyd. 1.) Praha: Grada
Vodáčková, D. (2002.). Krizová intervence. (Vyd. 1) Praha: Portál, 2002.
Vojtová, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele (Vyd. 3.). Praha: Portál.
Navrátil, P., & Janebová, R. (2010). Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (Vyd. 1.). Hradec Králové: Gaudeamus.
Recknagel, M., & Rohmann- van Wüllen, H. (2012). Jak komunikovat chytře: tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů (1. vyd.). Praha: Grada.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk542