SPkK54 Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Intaktní komunikační schopnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s možnostmi a postupy podpory a rozvoje komunikační schopnosti u osob s narušenou komunikační schopností. Studentky a studenti se seznámí se specifiky přístupu k různým věkovým kategoriím.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: • student/ka se bude orientovat v intervenčních a terapeutických přístupech k osobám s narušenou komunikační schopností • student/ka se bude orientovat v problematice kontaktu a spolupráce s klienty, rodiči, zákonnými zástupci, pedagogy a dalšími odborníky v kontextu komplexní podpory osob s narušenou komunikační schopností.
Osnova
 • • Intervenční přístupy k rozvoji foneticko-fonologické roviny u dětí předškolního věku, před zahájením povinné školní docházky – specifika postupů logopedické intervence, terapeutické materiály. • Specifika komunikace a spolupráce s klientem – dítětem, žákem, dospívajícím a adolescentem v rámci logopedické intervence a podpory. Role mezioborové spolupráce. • Komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí, žáků, dospívajících a adolescentů v rámci logopedické intervence a podpory. Možnosti mezioborové spolupráce • Spolupráce se školou v rámci logopedické intervence a podpory žáků s narušenou komunikační schopností, metodické vedení. • Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace dětí, žáků, dospívajících a adolescentů v kontextu sociální inkluze • Logopedická terapie a její specifika u žáků v období dospívání a adolescence, možnosti jejího propojení se vzdělávacím procesem. • Využití metod zprostředkovaného učení v rámci intervenčních přístupů u dětí předškolního věku, školního věku adolescentů.
Literatura
  povinná literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. info
 • KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7339-5. info
 • BOČKOVÁ, Barbora. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 165 s. ISBN 978-80-210-5609-1. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
  doporučená literatura
 • SMOLÍK, Filip a Gabriela MÁLKOVÁ. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku : osvojování slovní zásoby a gramatiky, rozvoj fonologických schopností a fonologického povědomí, poruchy jazykového vývoje, diagnostika jazykových schopností. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 248 s. ISBN 9788024742403. info
 • NEUBAUER, Karel. Artikulace a fonologické rozlišování hlásek : jak předcházet rozvoji odchylek výslovnosti u dětí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2011. 63 s. ISBN 9788073111182. info
 • LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Vyd. 3., dopl. a přeprac. Praha: Portál, 2011. 190 s. ISBN 9788073679774. info
 • LECHTA, Viktor. Koktavost : integrativní přístup. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2010. 333 s. ISBN 9788073676438. info
 • POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a v dospělosti. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 238 stran. ISBN 9788073677732. info
 • KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Praha: Grada, 2008, 203 s. info
 • NEUBAUER, Karel. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 227 s. ISBN 9788073671594. info
 • VITÁSKOVÁ, Kateřina a Alžběta PEUTELSCHMIEDOVÁ. Logopedie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 182 s. ISBN 8024410885. info
 • MIKULAJOVÁ, Marína a Iris RAFAJDUSOVÁ. Vývinová dysfázia : špecificky narušený vývin reči. 1. vyd. Bratislava: M. Mikulajová, I. Rafajdusová, 1993. 288 s. ISBN 8090044506. info
Výukové metody
konzultace, diskuze, domácí příprava, studium odborné literatury, seminární práce/prezentace
Metody hodnocení
Vyžadována 70% účast; závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75 % správných odpovědí); ústní zkouška, reflexe seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPkK54