SPp607 Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Olbertová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SZZ ze speciální pedagogiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí inkluzivní školy a prostředí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozvíjet znalosti, dovednosti a kompetence studentů ve výuce a podpoře funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• orientovat se v kurikulárních dokumentech (RVP),
• nastavit pravidla ve třídě a pracovat s klimatem třídy, vnímat kulturu školy jako předpoklad společného vzdělávání,
• zvládat intervence a přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivní didaktiky s důrazem na funkční gramotnost žáků.
• využívat různé strategie a postupy k rozvíjení funkční gramotnosti žáků, podporovat projektovou výuku, využívat vhodné přístupy alternativní pedagogiky.
Osnova
 • 1. Kurikulární opora rozvoje funkční gramotnosti. RVP ZV a vzdělávání žáků v heterogenní třídě, minimální výstupy ze vzdělávání. Postavení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v edukaci na základní škole. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a jeho postavení v edukaci žáků se specifickými poruchami učení.
 • 2. Čtení jako elementární dovednost, faktory rozvoje čtenářské pregramotnosti. Psychologické základy vyučování čtení, psaní, metody prvopočátečního psaní a čtení.
 • 3. Roviny čtenářské gramotnosti. Gramotnost jako komplex jazykových kompetencí.
 • 4. Čtenářské dovednosti a strategie. Práce s textem. Čtenářské dílny. Moderní komunikační technologie.
 • 5. Čtenářská gramotnost a žáci se SPU. Individualizace a diferenciace výuky s ohledem na maximální rozvoj žáka, podpora žáků se SVP.
 • 6. Funkční gramotnost a její součásti, faktory jejího rozvoje, vliv rodiny. Vzdělávání žáků pro život.
 • 7. Využití projektové výuky k rozvoji funkční gramotnosti žáků. Aktivizující metody výuky.
 • 8. Příčiny, projevy a důsledky funkční negramotnosti, intervence. Podpora žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí.
 • 9. Rozvíjení funkční gramotnosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Role mezipředmětových a mezioborových vztahů.
 • 10. Příprava učitele na vyučování. Kompetence učitele k rozvoji gramotností žáků.
 • 11. Diagnostika a hodnocení čtenářských dovedností. Mezinárodní srovnávací výzkumy výkonů ve vzdělávání, funkční gramotnosti a kompetencí.
 • 12. Zjišťování výsledků vzdělávání, hodnocení žáků v heterogenní třídě.
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • HAVEL, Jiří a Veronika NAJVAROVÁ. Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 111 s. ISBN 978-80-210-5714-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Jana. Funkční gramotnost : proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 88 s. ISBN 8070411155. info
 • HAVEL, Jiří, Bohumíra FABIÁNKOVÁ a Miroslava NOVOTNÁ. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. In Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido, 1999. 81 s. ISBN 80-85931-64-8. info
  doporučená literatura
 • FASNEROVÁ, Martina. Prvopočáteční čtení a psaní. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 282 stran. ISBN 9788027102891. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání. 2., rozšířené a aktualiz. Brno: Paido, 2018. 243 stran. ISBN 9788073152666. info
 • ČERNÁ, Olga. Čtení není žádná nuda : náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 118 stran. ISBN 9788026207207. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • HANSEN ČECHOVÁ, Barbara. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 117 s. ISBN 9788073673888. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 125-144, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6. info
Výukové metody
Seminář, skupinové diskuse, kooperativní učení, zážitkové aktivity, samostatná četba zadaných textů, metody kritického myšlení, prezentace příkladů dobré praxe.
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému absolvování je nutno 75 % správných odpovědí.)
Oprava bude probíhat ústní zkouškou.
Vypracování přípravy se zřetelem na rozvoj funkční gramotnosti, ukázka diferencované práce s textem s mezipředmětovým přesahem.
Další požadavky budou upřesněny na první konzultaci předmětu.
50 % : 50 %
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.